Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/2587/SGA, 27 november 2019, schorsing
Uitspraakdatum:27-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-19/2587/SGA

Betreft : [verzoeker]   datum: 27 november 2019

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Sittard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting tot het meerdere malen per dag visiteren van verzoeker na afloop van een dagdeel van de arbeid.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de reactie van de beklagcommissie bij voornoemde p.i. van 20 november 2019 waaruit blijkt dat het verzoekschrift als klaagschrift in behandeling wordt genomen en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 21 november 2019 en 25 november 2019.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker stelt dat hij sinds 12 november 2019 wordt verplicht zich na afloop van een dagdeel arbeid geheel te ontkleden. Ook wanneer hij tussentijds het magazijn verlaat, wordt hij gevisiteerd. Verzoeker werkt in het magazijn op een heftruck met drie werkmeesters en komt niet in contact met andere gedetineerden. Hij verlaat de inrichting niet. Volgens verzoeker is sprake van stelselmatige visitatie en dit is in strijd met de artikelen 3 en 8 van het EVRM.

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur volgt dat verzoeker werkzaam is in het magazijn op de heftruck. Volgens de directeur wordt dit gezien als extern werken, reden waarom gedetineerden worden gecontroleerd en/of gefouilleerd en worden zij gescand via de biometrie-scan bij het verlaten en terugkomen op hun leefafdeling. Het is juist dat dit pas sinds een aantal weken plaatsvindt. Volgens de directeur zijn de looplijnen veranderd en zijn de procedures aangescherpt.

De voorzitter stelt vast dat door de directeur niet wordt weersproken dat verzoeker meerdere keren per dag wordt gevisiteerd als hij na een dagdeel arbeid terug naar zijn leefafdeling gaat. Voorts stelt de voorzitter vast dat in de huisregels van de p.i. is vermeld dat gedetineerden bij binnenkomst of bij het verlaten van de inrichting en voorafgaand aan en na afloop van bezoek aan hun kleding worden onderzocht en steekproefsgewijs aan het lichaam. Nu onweersproken is gesteld dat verzoeker na ieder dagdeel arbeid aan zijn lichaam wordt onderzocht en voorts niet gemotiveerd is waarom niet wordt gekozen voor het minder ingrijpende middel van het onderzoek aan de kleding overeenkomstig de huisregels, is de voorzitter van oordeel dat dit aantal visitaties gelet op RSJ 03/0988/GA, 03/1326/GA, 02/1327/GA, 03/1328/GA, 1 maart 2004, buitenproportioneel en zodanig onredelijk en onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. M. Keppels, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 27 november 2019.

secretaris        voorzitter

Naar boven