Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4188/TA, 09 december 2019, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/4188/TA

betreft:            [klager]                                     datum: 9 december 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Marjanovic, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 8 juli 2019 van de beklagcommissie bij FPC Oostvaarderskliniek te Almere, verder te noemen de instelling, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 15 november 2019, gehouden in de penitentiaire inrichting Lelystad zijn gehoord klagers raadsman mr. V. Nolet en namens het hoofd van voormelde tbs-instelling mevrouw […]. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was gezorgd, heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beschadiging van klagers Nespresso-apparaat en de vermissing van een kussen, een schoen, een mp3-speler, een fleecejas en sporthandbandage (OV2018/177). De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van de vermissing van het kussen en de sporthandbandage ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. Zij heeft een tegemoetkoming van € 12,50 vanwege de gegrondverklaring van de overige onderdelen van het beklag.

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de instelling
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De goederen zijn voor klager van grote waarde. Dit geldt met name voor het kussen, nu dit een medisch kussen betreft. Ten aanzien van het kussen en de sporthandbandage kan dezelfde redenering worden gevolgd als voor de overige goederen, namelijk dat de invoerlijst onvoldoende specifiek is en de instelling daarom verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vermissing van die goederen. De toegekende tegemoetkoming is bovendien niet passend gelet op de waarde van de goederen. Nu de schade eenvoudig te begroten is, geeft dat aanleiding om schadevergoedingsaspecten te betrekken. De nieuwwaarde van die goederen is immers ongeveer € 100,=.  Klager staat open voor een gesprek met de instelling over een passende tegemoetkoming. Namens het hoofd van de instelling is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De wijze waarop geadministreerd is op de invoerlijst verdient niet de schoonheidsprijs. Het is mogelijk dat de sporthandbandage ook onder de categorie ‘kleding’ valt. Onder welke categorie het kussen zou kunnen vallen, is niet duidelijk. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de registratie op de invoerlijst. De instelling staat open voor overleg over de hoogte van de tegemoetkoming.

3.         De beoordeling
Vermissing sporthandbandage en kussen
Ter zitting is namens het hoofd van de instelling erkend dat de registratie op de invoerlijst te wensen overlaat en dat de sporthandbagage mogelijk is geregistreerd onder de categorie ‘kleding’. De beroepscommissie is gelet hierop van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de instelling ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vermissing van de sporthandbandage en dat dit eveneens geldt voor het kussen. Het beklag zal in zoverre dan ook alsnog gegrond worden verklaard.

Tegemoetkomingsberoep
Namens klager is kort gezegd aangevoerd dat de toegekende tegemoetkoming niet passend is gelet op de waarde van die goederen. De beklagcommissie heeft geoordeeld dat de instelling verantwoordelijk kan worden gehouden voor de beschadiging van klagers Nespresso-apparaat en de vermissing van zijn fleecejas, een schoen en de mp3-speler en heeft een tegemoetkoming van € 12,50 toegekend. De beroepscommissie heeft geoordeeld dat de instelling ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vermissing van het kussen en de sporthandbandage. De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. In geval er sprake is van schade en indien deze schade eenvoudig te begroten is, kan aanleiding bestaan om schadevergoedingsaspecten te betrekken bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. In casu bestaat aanleiding daartoe, nu namens klager in beroep is genoegzaam is onderbouwd wat de waarde is van de verschillende goederen. De beroepscommissie kan zich gelet op die toelichting niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een hogere tegemoetkoming vaststellen. Een tegemoetkoming van € 50,= acht zij in dit geval passend.

4.         De uitspraak
Vermissing sporthandbandage en kussen:
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Tegemoetkomingsberoep:
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, drs. M.R. Daniel en mr. drs. J.P. Meesters, leden,  in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 9 december 2019.

 

            secretaris                                voorzitter                   

 

 

 

 

 

 

Naar boven