Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2314/TB, 13 mei 2019, beroep
Uitspraakdatum:13-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/2314/TB

betreft: [klager]                       datum: 13 mei 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.H. Kappelhof, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een beslissing van 23 november 2018 van de Minister voor Rechtsbescherming, verder te noemen verweerder, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. De beroepscommissie heeft verweerder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager  alsmede mr. F.H. Kappelhof om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de bestreden beslissing
Verweerder heeft beslist klager te plaatsen in FPC de Pompestichting te Nijmegen (hierna: de Pompestichting).

2.         De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. Klager verbleef met door de instelling Trajectum/Hoeve Boschoord verleend transmuraal verlof in de zorggroep ‘t Achterhuus te Alteveer. In november 2018 is het transmuraal verlof ingetrokken omdat klager is aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij een grotere zaak betreffende mensensmokkel, kinderporno en drugshandel. Verder heeft Trajectum/Hoeve Boschoord verweerder verzocht klager in een FPC te plaatsen. Op 23 november 2018 heeft verweerder beslist klager te plaatsen in de Pompestichting. Tegen deze beslissing is beroep ingediend. Op 18 december 2018 heeft verweerder vervolgens beslist klager te plaatsen in FPC De Rooyse Wissel te Venray.

3.         De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil zijn beroep mondeling toelichten. Er is geen grond voor terugplaatsing van klager in een FPC. Klager ontkent dat hij zich aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Klager heeft dit ook gemeld toen hij door de politie als verdachte werd gehoord. Het is klager bekend dat andere verdachten in de desbetreffende zaak al zijn vervolgd. Klager is niet vervolgd. Volgens klager wordt hij niet aangemerkt als verdachte. De omstandigheid dat andere patiënten en een medewerker uit Trajectum/Hoeve Boschoord bij de zaak betrokken kunnen zijn, kan geen reden zijn om klager niet in Trajectum/Hoeve Boschoord terug te plaatsen. Op die manier wordt klager gestraft voor strafbare feiten van anderen. Dit gaat ten koste van zijn resocialisatie. Klager is ten onrechte teruggeplaatst in een FPC. Daarmee is sprake van onrechtmatig overheidshandelen. Namens verweerder is inzake het beroep het volgende standpunt ingenomen. Klager is op verzoek van Trajectum/Hoeve Boschoord in een FPC geplaatst, omdat zijn transmuraal verlof is ingetrokken hangende onderzoek naar de verdenking van klagers betrokkenheid bij een grotere zaak betreffende mensensmokkel, kinderporno en drugshandel. Terugplaatsing in Trajectum/Hoeve Boschoord gedurende de looptijd van het onderzoek was geen optie, omdat er mogelijk ook andere patiënten en een medewerker uit Trajectum/Hoeve Boschoord bij deze zaak betrokken zijn. Tegen deze achtergrond is de beslissing tot plaatsing van betrokkene in FPC de Pompestichting gerechtvaardigd. Inmiddels is beslist dat klager wordt overgeplaatst naar FPC De Rooyse Wissel.

4.         De beoordeling
Klager wenst zijn beroep mondeling toe te lichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, aangezien zij op grond van de stukken en de reikwijdte van het beroepschrift voldoende is ingelicht om het beroep te beoordelen. In beroep is alleen de beslissing van verweerder van 23 november 2018 om klager in FPC Pompestichting te plaatsen aan de orde. Tegen de na het beroepschrift van 29 november 2018 door verweerder op 18 december 2018 genomen beslissing klager in FPC De Rooyse Wissel te plaatsen stond een nieuwe beroepsmogelijkheid open, waarvan voor zover bekend geen gebruik is gemaakt. Bij de overplaatsing van ter beschikking gestelden dient verweerder op grond van het ten tijde van de bestreden beslissing geldende artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt. Klager voert in beroep aan dat er op 23 november 2018 geen grond is om klager vanuit de transmurale voorziening in een FPC terug te plaatsen. Klager kan daarin niet worden gevolgd omdat vaststaat dat zijn transmuraal verlof is ingetrokken hangende onderzoek naar de verdenking van klagers betrokkenheid bij een grotere zaak betreffende mensensmokkel, kinderporno en drugshandel. De enkele omstandigheid dat klager ontkent een strafbaar feit te hebben gepleegd kan niet tot een ander oordeel leiden omdat klagers betrokkenheid bij het genoemde strafbare feit ten tijde van de bestreden beslissing juist wordt onderzocht. Terugplaatsing van klager in Trajectum/Hoeve Boschoord was ten tijde van de bestreden beslissing onwenselijk omdat er volgens informatie van Trajectum/Hoeve Boschoord mogelijk ook andere patiënten en een medewerker uit Trajectum/Hoeve Boschoord bij het bedoelde strafbare feit betrokken zijn. Klagers plaatsing in de Pompestichting was blijkens de stukken bedoeld als een tijdelijke plaatsing, kennelijk omdat daar een plaats beschikbaar was. Inmiddels heeft verweerder beslist klager te plaatsen in FPC De Rooyse Wissel. De bestreden beslissing klager (tijdelijk) in de Pompestichting te plaatsen is, gelet op bovenstaande omstandigheden, niet in strijd met de wet. Verder kan de bestreden beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. Voor zover bekend is geen beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerder van 18 december 2018 om klager over te plaatsen naar FPC De Rooyse Wissel, mogelijk omdat kennelijk werd verwacht dat het beroep tegen de beslissing van 23 november 2018 tevens zou worden opgevat als mede te zijn gericht tegen de beslissing van 18 december 2018. Daarin kan klager niet worden gevolgd, omdat volgens de wet tegen elke (over)plaatsingsbeslissing apart beroep moet worden ingediend. Aangezien het vanwege de wettelijke beroepstermijn thans te laat is alsnog beroep tegen laatstbedoelde beslissing in te dienen, staat het klager vrij bij verweerder een verzoek om terugplaatsing naar Trajectum/Hoeve Boschoord in te dienen. In dat kader kan verweerder alvorens te beslissen onderzoek doen naar de stand van zaken met betrekking tot klagers verdenking/vervolging en de mogelijkheid en/of wenselijkheid om hem terug te plaatsen in Trajectum/Hoeve Boschoord.

5.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden,  in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 13 mei 2019.    

 

            secretaris                                 voorzitter                   

 

 

 

 

 

Naar boven