Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4515/GB, 20 november 2019, beroep
Uitspraakdatum:20-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-19/4515/GB

Betreft:            […]      datum: 20 november 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.M. Penn, namens  […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 15 augustus 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.  Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2.         De feiten
Klager is sinds 14 november 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) Assen. Op 9 april 2019 is hij in de gevangenis van de p.i. Nieuwegein geplaatst.

3.         De standpunten
3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager zou zijn ‘genoemd’ rondom drugsdeals. Hij ontkent betrokkenheid. Uit het selectieadvies blijkt niet welke rol klager zou hebben gehad. Van degelijk onderzoek is niet gebleken. Klager ontkent eveneens medegedetineerden te hebben afgeraden hun medicatie te nemen. Ook ten aanzien daarvan heeft geen onderzoek plaatsgevonden. Klager is niet op oranje of rood geplaatst. Indien de beslissing ook zonder de betwiste informatie had kunnen worden genomen, wordt verzocht ten minste te oordelen dat deze informatie onbruikbaar is. Klager verzoekt voorts te worden gehoord.


3.2.      Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Op 29 maart 2019 is bij klager een iPhone aangetroffen. Op het vergrendelscherm is een aantal ongelezen berichten zichtbaar, waarin het onder andere gaat over ‘stoned zijn’. Klager wil het wachtwoord van de telefoon niet geven. Na het aantreffen zijn klagers kamer en kleding doorzocht. Daarbij zijn meerdere papiertjes met telefoonnummers aangetroffen. De kliniek heeft te kennen gegeven dat, daar betrokkene in de kliniek verbleef ter afwachting van zijn zitting en er niet in behandeling was, er geen noodzaak was voor een verder verblijf van klager.

4.         De beoordeling
4.1.      Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, omdat de noodzaak van een mondelinge toelichting niet is gebleken. Zij acht zich op basis van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.


4.2.      Klager is vanuit de FPK Assen teruggeplaatst in de gevangenis, omdat bij hem een iPhone is aangetroffen, waarop berichten stonden die over drugs leken te gaan en hij in de kliniek werd genoemd rond drugsdeals. De kliniek zag geen heil meer in voortzetting van het verblijf van klager.


4.3.      De beroepscommissie is van oordeel dat de (in het selectieadvies beschreven) omstandigheden waaronder de iPhone is aangetroffen en de reactie van klager op de poging om deze telefoon te onderzoeken, voldoende aanwijzingen vormen dat klager betrokken was bij dealen van drugs in de kliniek. Bovendien is het voorhanden hebben van een iPhone als zodanig al een sterke contra-indicatie voor plaatsing in een kliniek. De bestreden beslissing kan dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Overigens is de beroepscommissie niet gebleken dat ‘het afraden van inname van medicatie’ ten grondslag is gelegd aan de bestreden beslissing. De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren.

5.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, drs. M.R. van Veen en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 20 november 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven