Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2489/GB, 5 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:05-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2489/GB
Betreft: [klager] datum: 5 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 30 oktober 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1985], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 oktober 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) voor psychologisch onvolwassenen (jovo) De Marwei te Leeuwarden ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 augustus 2003 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie Groningen. Op 6 november 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. (jovo) De Marwei.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Het is voor klagers bezoek bezwaarlijk om hem in Leeuwarden te komen bezoeken. Klagers familie en vriendin hebben het in financieel opzicht niet al te breed en dus kunnen zij de reiskosten naar Leeuwarden moeilijk opbrengen. Toenklager tijdens een eerdere detentie in Zutphen gedetineerd was, kreeg hij bijna nooit bezoek. Het bezoek is voor klager erg belangrijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 23 september 2003 werd door de selectiefunctionaris een indicatiestelling met betrekking tot klager ontvangen. Uit die indicatiestelling bleek dat klager geïndiceerd werd voor een jovo-afdeling. Op 23 september 2003 heeft deselectiefunctionaris klager toen geselecteerd voor plaatsing in het h.v.b. (jovo) De Marwei te Leeuwarden. Klager is tegen deze beslissing in bezwaar gegaan. Hij voerde daartoe aan zich in het h.v.b. in Groningen op zijn gemak tevoelen en hij verwachtte daarnaast problemen voor zijn bezoekers. De selectiefunctionaris heeft het bezwaar van klager ongegrond verklaard. Klager is op grond van zijn indicatiestelling jovo-kandidaat en de reisafstandGroningen-Leeuwarden wordt door de selectiefunctionaris acceptabel geacht.

4. De beoordeling
4.1. Het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen De Marwei is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een standaardregime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondereopvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven. De op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenminals onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie merkt hierbij op dat hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden onvoldoende zwaarwegend is om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 5 januari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven