Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2697/GA, 9 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:09-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2697/GA

betreft: [klager] datum: 9 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.W.Heemskerk, advocaat te Maastricht, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 november 2003 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Overmaze te Maastricht, welke op 19 november 2003 aan klager en de directeur is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouwe om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de directeur om toestemming te verlenen voor het invoeren van een laptop.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft overwogen dat klager zou hebben verklaard in de penitentiaire inrichting Roermond over een computer op cel te kunnen beschikken. Dat is een misverstand. Klager heeft bedoeld te zeggen dat hij in destudiezaal van die inrichting gebruik kon maken van zijn eigen computer. Het h.v.b. Overmaze biedt hem ook die mogelijkheid niet. Klager is van mening dat zijn recht op een eerlijk proces niet gewaarborgd is als hij niet debeschikking kan hebben over zijn laptop. Klagers strafdossier omvat ruim 5000 pagina’s. Voor de bestudering is alleen bij klager aanwezige kennis van belang. Die kennis moet hij ook aan zijn raadsvrouwe kunnen overbrengen. Het isdaarom voor klager ondoenlijk om zijn bevindingen met pen en papier te verwerken, mede omdat hij door een ongeluk aan zijn hand slechts moeilijk kan schrijven. Werken met een typemachine is geen goede mogelijkheid omdat klager danveel tijd verliest door het herstellen van typefouten.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Voor de beoordeling van het op 19 september 2003 ingediende klaagschrift zijn de (sinds 8 februari 2002 geldende) huisregels bepalend. In artikel 4.5.1.1 van die regels is onder het hoofd "verboden voorwerpen" een lijst metvoorwerpen opgenomen, welke de in de inrichting verblijvende gedetineerden niet onder hun berusting mogen houden. Op die lijst staat onder f. een personal computer. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan een laptop wordengelijkgesteld met een personal computer. Nu geklaagd wordt over een voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, kan klager niet worden ontvangen in zijn beklag. Hetgeen hiervoor is overwogen maaktdat de beslissing van de beklagcommissie niet in stand kan blijven en dat klager alsnog niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn beklag. De vraag of er sprake is van een schending van het recht op een eerlijke berechtinghoort thuis bij de strafrechter, mede met oog op de aan eventuele schending te verbinden gevolgen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 januari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven