Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4488/TA, 12 november 2019, beroep
Uitspraakdatum:12-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/4488/TA

betreft:            [klager]                                                                  datum: 12 november 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K.D. Regter, namens  […], verder te noemen klager,  gericht tegen een uitspraak van 12 augustus 2019 van de  alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. K.D. Regter om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de interne overplaatsing van de porto-cabin woning naar afdeling Delta 2 (RV-2019-130). De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de instelling
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagrechter heeft ten onrechte zonder hoorzitting of nadere toelichting uitspraak gedaan en klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag. De beklagrechter heeft over het hoofd gezien dat als gevolg van de interne terugplaatsing het reeds lang bestaande onbegeleide verlofkader is afgebroken, hetgeen wel vatbaar is voor beklag. Het hoofd van de instelling heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Gelijktijdig met het besluit tot interne overplaatsing van klager is bij apart besluit besloten om tijdelijk geen gebruik te maken van klagers machtiging voor onbegeleid verlof. Dit is niet vatbaar voor beklag, omdat geen recht op verlof bestaat. Bij de evaluatie van klagers onbegeleid verlofkader heeft de minister besloten niet opnieuw een machtiging voor onbegeleid verlof te verlenen, maar enkel voor begeleid verlof.

3.         De beoordeling
Op grond van de stukken is voldoende aannemelijk dat klagers onbegeleid verlof door de instelling is ingetrokken en klager gelijktijdig intern is overgeplaatst naar de behandelafdeling Delta 2, welke afdeling niet een afdeling voor intensieve zorg is. Volgens vaste jurisprudentie is een interne overplaatsing naar een afdeling die niet een afdeling voor intensieve zorg is, niet vatbaar voor beklag tenzij sprake is van schending van een in de wet neergelegd recht als bedoeld in artikel 56, eerste lid, aanhef en onder e, Bvt. Volgens het bepaalde in artikel 56, tweede lid, onder a, Bvt staat tegen de intrekking van verlof alleen beklag open als het verlof op het moment van intrekking een aaneengesloten periode van meer dan een week heeft geduurd. Daarvan is in klagers geval geen sprake, omdat klager geen transmuraal verlof had. Verder is in de wet geen recht op verlofverlening neergelegd, zodat evenmin sprake is van een beslissing die een klager toekomend recht schendt. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. drs. L.C. Mulder en mr. T. Trotman, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 12 november 2019.    

 

 

            secretaris                                       voorzitter            

 

 

 

 

 

 

Naar boven