Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0224/TA-tegemoetkoming, 23 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:23-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/224/TA tegemoetkoming

betreft: [klager] datum: 23 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft andermaal kennis genomen van een op 17 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 13 januari 2003 van de beklagcommissie bij de TBS-kliniek Flevo Future, locatie De Singel te Amsterdam, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder thans ook de uitspraak d.d. 15 juli 2003 van de beroepscommissie, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Bij genoemde uitspraak van de beroepscommissie is klagers beklag tegen het niet-uitreiken door het hoofd van de inrichting van stukken uit de kleine bagagedoos die klager bij zijn binnenkomst in de inrichting bij zich had, alsnoggegrond verklaard op formele grond.
De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld zijn standpunt over een aan klager toe te kennen tegemoetkoming mede te delen.
Bij brief van 8 augustus 2003 heeft het hoofd zijn visie hieromtrent kenbaar gemaakt.

1. De beoordeling
De beroepscommissie neemt het volgende in aanmerking:
Klager heeft in onzekerheid verkeerd als gevolg van het nalaten door het hoofd van de inrichting procedurele voorschriften in acht te nemen met betrekking tot de in beslagneming van de in het geding zijnde stukken van klager.
Het hoofd van de inrichting heeft voorgesteld klager te compenseren door betaling van € 5,-- voor elke maand waarin klager in onzekerheid heeft verkeerd, en komt tot een totaal van € 35,-- voor zeven maanden. Het hoofd heeft de duurvan de onzekerheid kennelijk bepaald aan de hand van de datum van de mededeling d.d. 8 november 2002 van in beslagneming van -ook andere- stukken van klager.
De beroepscommissie acht laatstgenoemd bedrag te gering, omdat klagers onzekerheid heeft geduurd van klagers binnenkomst in de inrichting op 22 april 2002 tot de zitting van de beroepscommissie op 6 mei 2003, derhalve ruim 12maanden. Zij gaat er van uit dat eerst op laatstgenoemde datum de reikwijdte van voormelde mededeling van in beslagneming aan klager duidelijk is geworden.
Aldus komt de beroepscommissie tot een tegemoetkoming van 12 maal € 5,=, derhalve in totaal € 60,=.

2. De uitspraak:
De beroepscommissie bepaalt de aan klager toekomende tegemoetkoming op € 60,=.
Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.M. van der Vaart, voorzitter, mr.dr. E.J. Hofstee en mr.drs. T.A.M. Louwe, leden, in tegenwoordigheid van mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 23 december 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven