Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2529/GA, 28 oktober 2019, beroep
Uitspraakdatum:28-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/2529/GA

betreft: [klager]                                    datum: 28 oktober 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 14 december 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsman mr. J.J.J.L. Maalsté, om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:          

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de weigering een bokkenpoot ten behoeve van nagelverzorging in te mogen voeren (klachtnummer Z1-2018-291). De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de uitspraak van de beklagcommissie ontbreekt de motivering die wel ter zitting is gegeven. Verder heeft klager bij de beklagcommissie te weinig spreektijd gekregen. Ten aanzien van de bokkenpoot geeft klager aan: ‘geen lijst verboden artikelen, dus!’. De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Op 14 december 2018 is de mondelinge uitspraak gedaan. Klagers beroep is ontvangen op 28 december 2018. Nu de wet geen ruimte laat voor verschoonbare vertraging zoals ten aanzien van de beklagtermijn dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep. Verder persisteert de directeur bij hetgeen tegenover de beklagcommissie is aangevoerd.

3.         De beoordeling

Ingevolge artikel 69, eerste lid, van de Pbw dient het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden ingediend. Klager heeft zijn beroep op 19 december 2018 ingediend. Het beroep is eerst op 28 december 2018 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Gelet op een mogelijke vertraging gedurende de kerstperiode in de postbezorging, wordt klager in zijn beroep ontvangen. Klager heeft in zijn klaagschrift aangegeven dat hij zich wenst te beklagen over een beslissing van de directeur van 20 april 2018 betreffende ‘weigering invoer bokkenpoot nagelverzorging’. Naar het oordeel van de beroepscommissie is deze klacht voldoende concreet om te kunnen beoordelen en had klager ontvangen moeten worden in zijn beklag. De beroepscommissie zal de klacht om proceseconomische reden zelf afdoen.

De door klager gewenste bokkenpoot komt niet voor op de lijst van verboden voorwerpen van de p.i. Nu uit de stukken niet blijkt wat (anders) voor de directeur de reden voor de door klager gestelde weigering kan zijn geweest, terwijl klager door zijn verzoek een bokkenpoot te mogen invoeren duidelijk een belang kenbaar maakt, zal de beroepscommissie het beklag gegrond verklaren en de directeur opdragen alsnog gemotiveerd op klagers verzoek te reageren.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, verklaart dit beklag gegrond en draagt de directeur op alsnog gemotiveerd op klagers verzoek te reageren.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. T.B. Trotman en mr. J.A.M. de Wit, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 28 oktober 2019.

                      

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven