Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2837/SGA, 15 december 2003, schorsing
Uitspraakdatum:15-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2837/SGA

Betreft: [klager] datum: 15 december 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 december 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring De Geerhorst te Sittard.

Verzoeker vraagt - zo verstaat de voorzitter - om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting d.d. 11 december 2003,inhoudende de oplegging van de disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel voor de duur van zeven dagen, ingaande 11 december 2003 om 16.00 uur en eindigende 18 december 2003 om 16.00 uur,wegens een positieve uitslag van de urinecontrole, alsmede van de daarna uitgevoerde herhalings- en bevestigingsonderzoeken.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 25 november 2003 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 15 december 2003.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht. Daarbij heeft verzoeker aangevoerd dat hij de uitslag van een urinecontrole aan het aanvechten is en daarom in beklag is gegaan.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. Op 19 november 2003 werd de uitslag ontvangen van de urinecontrole van verzoeker. Deze was positief op cocaïne. Verzoeker heeft toen om eenherhalingsonderzoek gevraagd. Op 25 november 2003 was de uitslag, inhoudende wederom positief op cocaïne, bekend. Verzoeker vroeg vervolgens om een bevestigingsonderzoek. Dit onderzoek bevestigde het gebruik van cocaïne. Op grondhiervan werd verzoeker genoemde disciplinaire straf opgelegd. Verzoeker heeft het formulier met betrekking tot de procedure ondertekend.
Verzoeker verblijft in het huis van bewaring . Er zijn geen bijzonderheden omtrent zijn verblijf te melden.

2. De beoordeling
De in het schorsingsverzoek bedoelde disciplinaire straf is op 11 december 2003 opgelegd. Het klaagschrift dateert van 25 november 2003 en kan daarom niet gericht zijn tegen die disciplinaire straf van 11 december 2003. Om die redenacht de voorzitter het vooralsnog niet aannemelijk dat verzoeker een klaagschrift heeft ingediend ten aanzien van de beslissing van de directeur van 11 december 2003. Nu wettelijk is bepaald dat slechts hangende de uitspraak van debeklagcommissie op het klaagschrift schorsing kan plaatsvinden van de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen het klaagschrift is gericht, kan verzoeker derhalve (vooralsnog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 15 december 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven