Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2840/GA, 03 oktober 2019, beroep
Uitspraakdatum:03-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

 

nummer:          R-19/2840/GA

betreft: [klager]            datum: 3 oktober 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, gericht tegen een uitspraak van 6 februari 2019 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 23 augustus 2019, gehouden in de p.i. Vught, zijn, met behulp van een telefonische tolk Engels, klager en namens de directeur […], juridisch medewerker, gehoord. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

De directeur heeft niet (tijdig) een beslissing genomen ten aanzien van het ontvangen van bezoek door klager na een verzoek daartoe (VU-2018-001827). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van €10,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Omdat nog toezichtmaatregelen op klager van toepassing waren, was het niet mogelijk skypecontact toe te staan. Het is dan niet controleerbaar met wie gesproken wordt en het gesprek kan niet worden opgenomen. Er zijn helaas geen alternatieven. Het contact met zijn advocaat verloopt via een videoverbinding, maar dat gesprek hoeft niet te worden opgenomen. Bovendien is voor die videoverbinding een hele set nodig en dat is geen optie voor de familie. Helaas is skypecontact niet meer mogelijk, want er zijn datalekken ontdekt. Dat geldt voor alle gedetineerden. De pilot met skypecontact is stopgezet om onderzoek te doen naar de lekken. De directeur vindt het heel vervelend voor klager dat hij geen contact kan hebben met zijn familie. Het is niet voldoende als een bewaarder bij het gesprek aanwezig is, omdat de gesprekken ook opgenomen en nageluisterd moeten kunnen worden. De directeur heeft informatie gekregen dat dat niet kan. De directeur ziet verder geen alternatieven. Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt nader toegelicht.
Klager verblijft al lange tijd in Vught en probeerde zijn moeder en zoon te zien. Als de directeur zegt dat dat niet mogelijk is, accepteert klager dat. Er is verder geen actie ondernomen om naar andere mogelijkheden te kijken. Vanaf het eerste moment dat klager de mogelijkheid van skypecontact opperde, zei de directeur dat iemand zou moeten meeluisteren. Daar had klager geen probleem mee. Klager was al blij met eenmaal per jaar skypecontact. Daarna zei de casemanager dat skypecontact mogelijk was en dat klager een skypeaccount nodig had. Twee weken later was het bericht dat het niet mogelijk was. Klager legt zich neer bij die gang van zaken.

3.         De beoordeling

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, een tegemoetkoming toegekend en de directeur opgedragen de mogelijkheid van digitaal bezoek nader te onderzoeken. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan - voor zover dat is komen vast te staan - niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie overweegt daarbij dat onvoldoende is gebleken van onderzoek naar de mogelijkheid van digitaal bezoek zoals de beklagcommissie heeft opgedragen. Dit onderzoek dient zich niet te beperken tot skypecontact. Dat klager zegt in de gang van zaken te berusten, doet daar niets aan af. Klager heeft zijn familie al meer dan een jaar niet gezien en deze situatie staat op gespannen voet met het recht op family life op grond van artikel 8 EVRM. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. J.W. Wabeke en P. Burke, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 3 oktober 2019.                    

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven