Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2834/GA, 04 oktober 2019, beroep
Uitspraakdatum:04-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/2834/GA

betreft: [klager]            datum: 4 oktober 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 18 januari 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, betreffende het niet kunnen deelnemen aan een bijeenkomst voor langgestraften waarvoor klager door de pastor was uitgenodigd (ZB-2018-714), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. B.J. de Pree om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Hoewel de uitnodiging voor een bijeenkomst voor (onder meer) langgestraften - waarvan niet duidelijk is of deze uitnodiging voor zowel de bijeenkomst van 3 augustus 2018 als de bijeenkomst van 25 oktober 2018 was bedoeld - afkomstig is van de pastor, is het aan de directeur van de inrichting om aan een gedetineerde toe te staan dan wel te weigeren aan een dergelijke bijeenkomst deel te nemen. Om die reden is de beroepscommissie van oordeel dat sprake is van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw en zal zij de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvangen in het beklag.         

Uit de reactie van de directeur op het beklag en de aanvulling van de directeur ter zitting van de beklagrechter volgt dat de bijeenkomst is georganiseerd, omdat de afdeling beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geïnformeerd wilde worden over de wijze waarop zelfredzaamheid werd beleefd in de locatie Zuyder Bos. Voorts volgt daaruit dat voor deze bijeenkomst de vertegenwoordiging van gedetineerden van diverse afdelingen en met een verschillende detentieduur in ruim voldoende mate aanwezig was. Er bestond geen aanleiding om iedere gedetineerde met een levenslange straf uit te nodigen voor deze bijeenkomst.        

Gelet op het bovenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing om klager niet te laten deel nemen aan deze bijeenkomst niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beklag alsnog ongegrond verklaren.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in het beklag, maar verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. D. van der Sluis, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 4 oktober 2019.               

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven