Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2286/GB, 27 maart 2019, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/2286/GB

Betreft:            [klager]                                                           datum: 27 maart 2019        

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. D.N.A. Brouns, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 24 november 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.  Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar gericht tegen de beslissing van 24 september 2018 hem over te plaatsen naar de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG-afdeling) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

2.         De feiten

Klager verbleef op de BPG-afdeling van de p.i. Vught. Op 23 november 2018 is hij in vrijheid gesteld.

3.         De beoordeling

Klager stelt dat hij ten onrechte is overgeplaatst en gedurende enige tijd heeft ‘geleden’ onder de bestreden beslissing. Hij wenst hiervoor een tegemoetkoming te ontvangen. Klager heeft daarom belang bij een beoordeling van het beroep en is derhalve ontvankelijk in zijn beroep.
Nu klager ten tijde van de bestreden beslissing reeds in vrijheid was gesteld en niet om een tegemoetkoming is verzocht in het bezwaarschrift, is de beslissing van de selectiefunctionaris klager niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar juist. Om die reden wordt klagers beroep ongegrond verklaard. Het verzoek een tegemoetkoming toe te kennen kan gelet hierop niet aan de orde komen.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 27 maart 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven