Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2531/GA, 19 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2531/GA

betreft: [klager] datum: 19 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 5 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 16 oktober 2003 van de beklagcommissie bij de locatie Arnhem-Zuid, welke op 29 oktober 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat een personeelslid klager zou hebben geduwd en met een rapport zou hebben gedreigd.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De beklagcommissie is partijdig omdat zij de dagrapportage van het betreffende personeelslid als doorslaggevend heeft aangenomen.Klager heeft aangegeven dat minimaal 15 gedetineerden het voorval hebben gezien. Tevens is geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 60, eerste lid, Pbw kan een gedetineerde bij de beklagcommissie beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. De beroepscommissie is van oordeel dat geen sprake is van eendoor de directeur genomen beslissing in de zin van vorengenoemd artikel 60 Pbw, doch van een feitelijke gedraging van een personeelslid. De beklagcommissie had klager derhalve niet-ontvankelijk moeten verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 19 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven