Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2815/GA, 25 september 2019, beroep
Uitspraakdatum:25-09-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/2815/GA

betreft: [klager]                                    datum: 25 september 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.E. Buiting, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 23 januari 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen te Alphen aan den Rijn, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend (AE 2018/745 en AE 2018/746), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Alphen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. L.E. Buiting om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van tweemaal € 5,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende a. het niet aanbieden van een luchtmoment op 4 september 2018 en b. het niet aanbieden van een halal maaltijd op 5 september 2018, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat luchten een absoluut recht betreft dat slechts in zéér uitzonderlijke gevallen beperkt mag worden. Buiten kijf staat dat klager op 5 september 2018 een halalmaaltijd had moeten krijgen en dat hij deze niet heeft gekregen. Klager is met de thans toegekende bedragen onvoldoende gecompenseerd voor het door hem geleden ongemak. Verzocht wordt om klager hogere financiële tegemoetkomingen toe te kennen. De directeur verwijst naar het document ‘Standaardbedragen tegemoetkomingen’ dat als leidraad bij de toekenning van de tegemoetkomingen is gebruikt.

3.         De beoordeling          

De beroepscommissie kan zich met betrekking tot b. verenigen met de toegekende tegemoetkoming. Het beroep zal dan ook op dit punt ongegrond worden verklaard.Ten aanzien van a. zal de beroepscommissie, gelet op ‘Standaardbedragen tegemoetkomingen’ en de vaste jurisprudentie van de beroepscommissie, bijvoorbeeld: RSJ 13 september 2017, 17/861/GA, een hogere tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 10,=.

4.  De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van b. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beroep ten aanzien van a. gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr. T.B. Trotman en mr. J.A.M. de Wit, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 september 2019.     

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven