Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2416/GA, 22 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:22-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/2416/GA

betreft: [klager]                                               datum: 22 juli 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.M. Iwema, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 29 november 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwaag, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 3 mei 2019, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.M. Iwema. De directeur van voormelde p.i. is niet ter zitting verschenen. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de omstandigheid dat klager niet over een laptop en een printer/scanner mag beschikken op zijn cel (ZW-2018-212). De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager zit sinds 2014 gedetineerd. Hij is uitgeleverd aan Engeland en teruggebracht naar Nederland. Hij is in Engeland tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld. Klager wenst te kunnen beschikken over een laptop. De officier van justitie is in staat alles via internet op een laptop uit te zoeken en klager kan dat niet. In Engeland speelt thans nog een zaak van klager die ziet op het laten behandelen van zijn zaak naar Schots recht. Hij is veroordeeld voor het binnen de wateren brengen van een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen. In Schotland zijn voorbereidingshandelingen niet strafbaar, maar in Engeland wel. Klager wenst te kunnen beschikken over een laptop, zodat hij jurisprudentie kan opzoeken. Verder wil hij een laptop kunnen gebruiken om met de huidige tijd te kunnen meegaan. Klager zit in Zwaag 21 tot 22 uur per dag opgesloten. Op zijn afdeling zitten gedetineerden die wel de beschikking hebben over een laptop. De door de directie aangeboden zeer beperkte toegang tot een laptop van de p.i. is ontoereikend en ongewenst. De beklagrechter heeft de termijn binnen vier weken uitspraak te doen ruimschoots overschreden. De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

De wet schrijft weliswaar een termijn voor waarbinnen de beklagrechter dient te hebben beslist op het beklag, maar de wet verbindt aan niet-nakoming van die termijnen geen gevolgen. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Aan gedetineerden kan, indien noodzakelijk voor de rechtsgang, een laptop (hoewel dit als verboden voorwerp is aangemerkt in de huisregels) worden verstrekt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid documenten op te slaan op een USB-stick en kunnen documenten worden uitgeprint. Klager heeft onvoldoende onderbouwd waarom de huidige mogelijkheden onvoldoende zijn. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, ing. M.J. Mulders en mr. dr. P. Jacobs, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 22 juli 2019.           

           

secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven