Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2523/GB, 22 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:22-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2523/GB

Betreft: [klager] datum: 22 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 4 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1983], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 oktober 2003 genomen – en op 24 oktober 2003 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen Noordsingel te Rotterdam, hierna het jovo-h.v.b. Noordsingel, ongegrondverklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 3 juli 2003 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. Scheveningen is hij op 11 september 2003 overgeplaatst naar het h.v.b. voor jongvolwassenen Scheveningen, hierna het jovo-h.v.b. Scheveningen. Vanuit jovo-h.v.b.Scheveningen is hij de volgende dag teruggeplaatst naar het h.v.b. Scheveningen. Op 15 september 2003 is hij vervolgens overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Noordsingel.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Door de overplaatsing naar Rotterdam kan klager zijn ouders nog minder zien dan nu al het geval is en kan hij niet verder gaan met zijn agressietherapie bij De Waag.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In klagers geval was sprake van een spoedoverplaatsing. Na zijn plaatsing in het jovo-h.v.b. Scheveningen bleek dat hij daar al eerder had verbleven en destijds fysiek geweld had gebruikt tegen een aantal personeelsleden. Op verzoekvan de directeur van het jovo-h.v.b. Scheveningen is klager met spoed overgeplaatst. Op dat moment was plaats in het jovo-h.v.b. Noordsingel. De reisafstand Den Haag – Rotterdam acht de selectiefunctionaris niet onoverkomelijk. Hierwordt nog aan toegevoegd dat de selectiefunctionaris niet bekend is met een lopende behandeling bij De Waag. Op verzoek van de selectiefunctionaris heeft de selectie-coördinator van de p.i. Scheveningen een nader onderzoekingesteld. Daaruit kwam naar voren dat de twee inrichtingspsychologen niet bekend zijn met gesprekken met De Waag en dat functionarissen van De Waag ook cliënten in de huizen van bewaring te Rotterdam bezoeken.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet gericht is tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de keuze van het h.v.b. waar hij dient te verblijven. De op de onder 3.2 genoemde grondengebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, gelet op de motivering ervan, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Eenoverplaatsing naar het jovo-h.v.b. Noordsingel behoeft, gelet op de opmerkingen van de selectiefunctionaris, de contacten met De Waag niet in de weg te staan. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden heeft aangevoerd, is eveneensonvoldoende zwaarwegend om van het oordeel van de selectiefunctionaris af te wijken.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 22 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven