Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/2143/SGA, 23 augustus 2019, schorsing
Uitspraakdatum:23-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer          : S-19/2143/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 23 augustus 2019

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 20 augustus 2019, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker in het basisprogramma (degradatiebeslissing).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 21 augustus 2019 (kenmerk: PD-2019-000479) alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 22 augustus 2019.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De voorzitter constateert dat de degradatiebeslissing ´voor de directeur´ is genomen door het ´afdelingshoofd van afdeling A´. Het nemen van een degradatiebeslissing is – zoals ook in de bestreden beslissing is vermeld – op grond van artikel 1d, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden voorbehouden aan de directeur. Gelet hierop is naar het voorlopig oordeel van de voorzitter sprake van een onbevoegd genomen besluit. Op grond van het voorgaande zal de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing worden geschorst.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. M. Keppels, voorzitter, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 23 augustus 2019.

secretaris         voorzitter

Naar boven