Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2213/GA, 19 augustus 2019, beroep
Uitspraakdatum:19-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

 

nummer:          R-18/2213/GA

betreft: [klager]                                   datum: 19 augustus 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 1 augustus 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex (J.C.) Zaanstad, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:          

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de vermissing van 19 Nintendo Gamecube spellen, 22 muziek cd’s en 10 paar wintersokken (klachtnummer ZS-JH-2018-008). De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Omdat het J.C. Zaanstad niet had getekend voor ontvangst van de goederen zou het J.C. Zaanstad voor de vermissing juridisch niet verantwoordelijk zijn. Juist door het administratief verzuim dient het J.C. Zaanstad verantwoordelijk te worden gehouden voor de vermissing van de goederen. Klager verzoekt een tegemoetkoming toe te kennen van €250,=. De directeur van het J.C. Zaanstad heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft zijn klacht in meerdere inrichtingen ingediend, omdat hij in korte tijd in vier inrichtingen heeft verbleven. Los van bij welke inrichting de aansprakelijkheid nu ligt, is het zo dat klager spullen kwijt is. In dat kader is op 06 mei 2019 getracht met klager in gesprek te gaan. De bedoeling was hem schadeloos te stellen voor een bedrag van 25 euro tenzij hij alsnog aankoopbewijzen kon overleggen. Echter, klager weigerde in gesprek te gaan.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich vinden in de kritiek van de beklagrechter op de gebrekkige administratie in het J.C. Zaanstad, zoals dat in de onderhavige casus is gebleken. De overweging van de beklagrechter dat het J.C. Zaanstad niet voor ontvangst (van vijf van de zes dozen) heeft getekend en - volgens de regels - dan ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het door klager gestelde verlies zal de beroepscommissie bevestigen, nu hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagrechter. Hieraan voegt de beroepscommissie toe dat het ten aanzien van de zesde doos - die door het J.C. Zaanstad wel getekend in ontvangst is genomen - gelet op de door de directeur van het J.C. Zaanstad beschreven gang van zaken rondom de ontvangst, opslag en het doorsturen niet aannemelijk is (geworden) dat de door klager gestelde verslechterde staat van de in die doos aanwezige goederen door toedoen of nalaten van het J.C. Zaanstad is ontstaan. De beroepscommissie merkt op dat het het J.C. Zaanstad siert dat er wel pogingen zijn gedaan om met klager over de vermissing in gesprek te gaan en om naar een oplossing te zoeken, hetgeen klager niet betwist, maar stelt vast dat het tot een gesprek met klager om hem moverende redenen niet is gekomen. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie onder aanvulling van de motivering daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 19 augustus 2019.                                               

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven