Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3925/GB, 20 augustus 2019, beroep
Uitspraakdatum:20-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-19/3925/GB

Betreft:            […]      datum: 20 augustus 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T. den Haan, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 3 juni 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sinds 28 februari 2018 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager wil overgeplaatst worden naar de locatie Zuyder Bos, in verband met de gezondheidstoestand van zijn moeder. Het is voor haar onmogelijk hem te bezoeken. Klager krijgt vrijwel geen bezoek. Hij heeft zijn hele leven in Amsterdam gewoond en daar een sociaal netwerk opgebouwd van vrienden en familie. Contact met zijn moeder is voor hem erg belangrijk. De afstand tot het kantoor van de raadsman is erg groot, wat een goede rechtsverdediging bemoeilijkt.

3.2.      Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. De p.i. Ter Apel is als enige inrichting in Nederland aangewezen als inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen. Het beginsel dat een strafrechtelijke gedetineerde vreemdeling daar geplaatst wordt, weegt zwaarder dan eventuele bezoekproblemen. Bij plaatsingen kan geen rekening worden gehouden met de vestigingsplaats van de advocaat. De medisch adviseur van de afdeling Individuele Medische Advisering (IMA) acht overplaatsing niet medisch geïndiceerd. Om gedetineerden in de p.i. Ter Apel enigszins tegemoet te komen, bestaat de mogelijkheid om via Skype contact te leggen met vrienden, familie en de advocaat. Klager is niet verstoken van bezoek.

4.         De beoordeling

4.1.      Vaststaat dat klager een strafrechtelijk gedetineerde vreemdeling is. Op grond van artikel 20b van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling), dient klager in beginsel in de p.i. Ter Apel geplaatst te worden, omdat die inrichting als enige inrichting in Nederland is aangemerkt als inrichting voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen.

4.2.      Uit de overgelegde bezoekerslijst blijkt dat klager gemiddeld ongeveer eens per maand bezoek ontvangt. Dat is meestal bezoek zonder toezicht, kennelijk van zijn vriendin. Klagers is dus niet verstoken van bezoek. Zijn moeder is nog niet bij hem op bezoek geweest. De medisch adviseur komt evenwel tot de conclusie dat dat voor haar niet onmogelijk is. In beroep zijn geen stukken overgelegd die aan dat oordeel doen twijfelen. Als zij niet tot reizen in staat zou zijn, ligt het bovendien meer voor de hand aan klager incidenteel verlof te verlenen (op grond van artikel 25 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting) dan hem over te plaatsen naar een andere inrichting dan de p.i. Ter Apel. De vestigingsplaats van de advocaat vormt in beginsel geen selectiecriterium.

4.3.      Nu klager niet verstoken is van bezoek, is geen sprake van een zodanig bijzondere omstandigheid dat zou moeten worden afgeweken van het beginsel van artikel 20b van de Regeling. De bestreden beslissing kan daarom niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. De beroepscommissie zal het beroep dus ongegrond verklaren.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 20 augustus 2019.

            secretaris         voorzitter

Naar boven