Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2167/GA, 9 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2167/GA
betreft: [klager] datum: 9 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 12 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 27 augustus 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, inhoudende de vaststelling dat geen tegemoetkoming wordt toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet op cel mogen hebben van processtukken, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft er alles aan gedaan om het hem aangedane onrecht op te heffen. Hij heeft vroegtijdig beklag ingediend tegen de beslissingvan de directeur om de processtukken van zijn cel te verwijderen. Klager heeft de beklagcommissie verzocht om het beklag bij voorrang te willen behandelen. De secretaris van de beklagcommissie heeft aangegeven dat dit niet mogelijkwas. Ruim voor de behandeling van het onderhavige beklag heeft de beklagcommissie in een ander beklag geoordeeld dat de processtukken niet van de cel verwijderd mochten worden. Ook de beroepscommissie heeft zodanig beslist. Dedirecteur wist dus dat de stukken niet van klagers cel gehaald mochten worden. De directeur heeft desondanks toch opdracht gegeven klagers processtukken van zijn cel te laten verwijderen. Klager had die stukken nodig voor devoorbereiding van zijn strafproces. Door aan klager geen tegemoetkoming toe te kennen wordt de directeur van de extra beveiligde inrichting (e.b.i.) andermaal de hand boven het hoofd gehouden. Blijkbaar vindt de beklagrechter hetgeen probleem dat de directeur in strijd met de wet handelt. Klager vraagt de beroepscommissie daarom hem alsnog een financiële tegemoetkoming toe te kennen voor het door hem ondervonden ongemak.
De directeur heeft, hoewel hem daarom is verzocht, zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Alsmaatstaf daarvoor kunnen dienen het eventueel gederfde loon en de gemiste faciliteiten. Klager heeft weliswaar steeds gedeeltes van zijn procesdossier in zijn cel voorhanden gehad, maar heeft niet over het complete procesdossierkunnen beschikken. De beroepscommissie acht daarom aannemelijk dat klager hierdoor enig ongemak heeft ondervonden en zich niet ongestoord heeft kunnen voorbereiden op de behandeling van zijn strafzaak. Ten tijde van de bestredenuitspraak van de beklagrechter verbleef klager niet meer in de e.b.i. Om die reden konden de gevolgen van de vernietigde beslissing van de directeur niet meer ongedaan gemaakt worden. Hiervan uitgaande is de beslissing om geentegemoetkoming vast te stellen onjuist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een financiële tegemoetkoming vaststellen, namelijk € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 9 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven