Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2578/GB, 9 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2578/GB

Betreft: [klager] datum: 9 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 12 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1963], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 november 2003 genomen – en op 5 november 2003 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 9 september 2003 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. Almere-Binnen. Vanuit dit h.v.b. is hij inmiddels geselecteerd voor h.v.b. Het Schouw. De overplaatsing is nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Klagers in Amsterdam woonachtige zus is, wegens haar medische problemen, niet in staat hem in Almere te komen bezoeken. Klager heeft in dit verband een verklaring overgelegd vanFysiotherapie en trainingscentrum Gooioord. Overplaatsing naar een h.v.b. in Amsterdam zou uitkomst bieden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek werd afgewezen, omdat de toen bekende feiten en omstandigheden niet zwaarwegend genoeg waren. De in het kader van het beroep overgelegde medische informatie heeft de selectiefunctionaris doen besluiten klager alsnogover te plaatsen naar Amsterdam en wel naar het h.v.b. Het Schouw.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beslissing van de selectiefunctionaris om klagers verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in Amsterdam af te wijzen, moet, gelet op de naar voren gekomen omstandigheden, als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Debestreden beslissing zal dan ook worden vernietigd en klagers beroep zal gegrond worden verklaard.
Nu de selectiefunctionaris bij beslissing van 17 november 2003 alsnog aan klagers verzoek tegemoet is gekomen door hem te selecteren voor het h.v.b. Het Schouw, zal de selectiefunctionaris niet worden opgedragen een nieuwebeslissing te nemen en zal aan klager geen tegemoetkoming worden toegekend.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 9 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven