Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3738/GV, 17 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:17-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          19/3738/GV

betreft: [klager]                                                           datum: 17 juli 2019

De alleensprekende beroepsrechter als bedoeld in artikel 73, eerste lid in verbinding met artikel 69, derde lid van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J. Serrarens, namens  […], verder te noemen klager, en van de onderliggende stukken. De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepsrechter als volgt.

1.         De beoordeling

Op grond van artikel 72, tweede lid, van de Pbw heeft de gedetineerde het recht tegen een hem betreffende beslissing aangaande verlof, voor zover hiertegen geen beklag ingevolge artikel 60, eerste en tweede lid, openstaat, een met redenen omkleed beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie, als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Pbw. Op 14 mei 2019 heeft klagers raadsvrouw een beroepschrift ingediend, gericht tegen het (vermeende) uitblijven van het nemen van een beslissing op het verzoek om strafonderbreking als bedoeld in artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. In het beroepschrift is aangegeven dat de Minister niet op de op 25 februari 2019 ingediende verlofaanvraag heeft beslist. Uit de inlichtingen van de Minister volgt echter dat op 27 mei 2019 is beslist op klagers verzoek om strafonderbreking. Tegen deze beslissing heeft klagers raadsvrouw een beroepschrift ingediend, hetwelk bij de Raad bekend is. Nu het door de raadsvrouw ingediende beroepschrift is gericht tegen het vermeende verzuim om op klagers verzoek om strafonderbreking te beslissen, dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

2.         De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepsrechter voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 17 juli 2019.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven