Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1639/GA, 10 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:10-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1639/GA

betreft: [klager] datum: 10 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 juli 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 oktober 2003, gehouden in de p.i. Veenhuizen, zijn gehoord klager en mw. [...], unit-directeur bij de p.i. Veenhuizen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afschaffing van het zogenaamde arbeid plussysteem.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De afschaffing van het arbeid plussysteem treft met name de buitenlanders in Norgerhaven. De extra arbeid is nodig om voedsel, kleding en telefoonkaarten te kunnen kopen. De telefoonkaarten zijn heel belangrijk om contact met defamilie te kunnen behouden. In Norgerhaven waren er goede mogelijkheden om extra geld te kunnen verdienen. Die mogelijkheid is verdwenen en de buitenlandse gedetineerden kunnen nu veel minder dan voorheen naar de arbeid. Klagerheeft extra geld nodig om zijn leven in de p.i. mogelijk te maken. Klager werkte op een grafische werkzaal. Hij heeft een grafische/internet opleiding.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het arbeid plussysteem is afgeschaft omdat er, in verband met bezuinigingen, een reorganisatie bij de arbeid moest plaatsvinden. Besloten is om de norm aan te bieden, dat wil zeggen niet meer dan twintig uur arbeid per week. Enkelegedetineerden werd nog wel de mogelijkheid geboden om extra uren te werken, omdat bepaalde orders nog moesten worden afgemaakt. Dit betrof specialistisch, bijvoorbeeld grafisch, werk. Met ingang van 15 september 2003 worden er geenextra uren arbeid meer geboden en wordt aan iedereen twintig uur arbeid per week geboden. Voor sommigen wordt een kleine uitzondering gemaakt, maar dit is geen recht. Het is niet bekend of overwogen is om voor klager eenuitzondering te maken, maar het grafisch bedrijf wordt afgestoten en er worden geen nieuwe orders meer aangenomen. Er is een hele waslijst vol met gedetineerden, die extra uren willen werken. De werkmeesters beslissen wie het meestgeschikt is om de laatste orders af te maken. Er lopen momenteel nog meer soortgelijke beklagzaken. Daarbij wordt opgemerkt dat het niet noodzakelijk is dat klager extra dingen in de p.i. aanschaft, omdat de maaltijden hem door dep.i. worden verstrekt, kleding eveneens door de p.i. kan worden verstrekt en klager in plaats van te telefoneren met zijn familie ook zou kunnen schrijven aan zijn familie. De afschaffing van het arbeid plussysteem is door middelvan een memo en mondeling bekend gemaakt op de afdelingen. Indien dat nodig was, is dit in andere talen, eventueel met hulp van derden, kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is met de beklagcommissie van oordeel dat het besluit van de directeur om het binnen de inrichting geldende arbeid-plus systeem af te schaffen geen individueel jegens klager genomen beslissing betreft, alsbedoeld in artikel 60, eerste lid, Pbw en dat klager derhalve niet kan worden ontvangen in zijn beklag. Door klager is gesteld dat het besluit, opgenomen in een memo, enkel in het Nederlands is kenbaar gemaakt en niet begrepen isdoor anderstalige gedetineerden, maar uit de mededeling van de directeur ter zitting is gebleken dat op de afdelingen het besluit, indien dit noodzakelijk was in meerdere talen tevens mondeling is medegedeeld. De beroepscommissiezal het beroep ongegrond verklaren. Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat zij zich realiseert dat afschaffing van het arbeid plussysteem vervelende gevolgen voor gedetineerden met zich mee kan brengen. Gebleken is dat,als uitzondering op de regel, enkele gedetineerden wel in de gelegenheid zijn gesteld om extra uren arbeid te verrichten, teneinde nog lopende werkorders af te ronden, maar onvoldoende is gebleken dat ook klager hiertoe in degelegenheid had dienen te worden gesteld.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven