Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2980/GA,18 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:18-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/2980/GA

betreft: [klager]                                               datum: 18 juli 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.L.C. Schoolderman, namens  […], verder te noemen klager,  gericht tegen een uitspraak van 18 februari 2019 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting Vught, betreffende de omstandigheid dat klager moet melden wanneer hij gebruik wil maken van zijn 15 minuten bellen (VU-2018-001850),  alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsmanvrouw mr. F.L.C. Schoolderman om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

De beroepscommissie overweegt dat de klacht van klager ziet op een omstandigheid die voortvloeit uit de door de directeur opgelegde toezichtmaatregel, zodat de klacht kan worden aangemerkt als een door of namens de directeur genomen beslissing op grond waartegen op grond van artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag open staat. Nu de klacht betrekking heeft op een omstandigheid die voortvloeit uit de opgelegde toezichtmaatregel, namelijk het kunnen controleren dat klager niet meer dan 15 minuten per dag belt, en klager tegen de opgelegde toezichtmaatregel - ten aanzien van de beperking van de maximale belduur per dag - eveneens beklag heeft ingesteld (bekend onder de klacht met nummer VU-2018-001815 en in beroep bij de Raad onder R-19/2979/GA), kan klager niet worden ontvangen in het onderhavige beroep, nu klager niet twee keer kan klagen over dezelfde opgelegde toezichtmaatregelen. De beroepscommissie verklaart klager derhalve niet-ontvankelijk in zijn beklag.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de    gronden.        

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.W. Wabeke en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.S. Ferenczy, secretaris, op 18 juli 2019.                     

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven