Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0939/GBC, 24 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:24-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/939/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [...] datum: 24 november 2003

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 18 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot plaatsing in de extra beveiligde inrichting (e.b.i.) Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 18 juli 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierdelid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 12 augustus 2003 bericht dat een nieuwe selectiebeslissing zal worden genomen. Klager is geselecteerd voor het huis van bewaring (h.v.b.) Zutphen, een inrichting met een regime van beperktegemeenschap en een normaal beveiligingsniveau. Op 18 augustus 2003 is klager overgeplaatst naar het h.v.b. Zutphen.

Beoordeling
Op 17 april 2003 is klager geplaatst in de e.b.i.. Bij schriftelijke mededeling van18 april 2003 is deze plaatsing geformaliseerd. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 18 juli 2003 is klager herselecteerdvoor het h.v.b. Zutphen. De overplaatsing is op 18 augustus 2003 gerealiseerd. Klager heeft van 17 april 2003 tot 18 augustus 2003 in de e.b.i. verbleven, terwijl hij in een inrichting met een regime van beperkte gemeenschap hadmoeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen geldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 500,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven