Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2043/GA, 4 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:04-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2043/GA

betreft: [klager] datum: 4 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 29 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 18 augustus 2003 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard, welke op 26 augustus 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de directeur aan klager een toeslag boven het basisuurloon te verstrekken.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep – zakelijk en samengevat weergegeven - als volgt toegelicht. Klager meent dat wel degelijk sprake is van een beslissing genomen door of namens de directeur.Gedetineerden van de inkomsten werkzaal ontvangen een lager loon dan de gedetineerden van de houtafdeling, terwijl dezelfde werkzaamheden worden verricht, namelijk het schroeven afwegen en in dozen verpakken. Deze misstand duurt nogsteeds voort. Klager wil de aan de gedetineerden van de houtafdeling toegekende toeslag eveneens toegekend krijgen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 4 van de Regeling arbeidsloon gedetineerden kan de directeur aan de gedetineerde een toeslag op het basisuurloon toekennen. In bijlage 2 bij de huisregels van de locatie De Geerhorst, is bepaald dat naast hetbasisuurloon voor zaalarbeid de mogelijkheid bestaat om bij extra prestatie een variabele toeslag te verdienen van € 0,11 per gewerkt uur. Dit is ter beoordeling van de werkmeester. De beroepscommissie is van oordeel dat de klachtvan klager niet is gericht tegen een algemene in de inrichting geldende regeling, doch tegen de beslissing van de directeur in de de door klager geschetste situatie, aan hem geen toeslag toe te kennen. De beklagcommissie had klagerderhalve dienen te ontvangen in zijn klacht.
In het verweerschrift van 5 augustus 2003 voor de beklagcommissie merkt de directeur op dat in verband met het werkaanbod in de houtproductie gedeeltelijk hetzelfde werk verricht wordt als bij de arbeid diversen. Om de betreffendegedetineerden niet te duperen, heeft de directeur beslist de hogere beloning ongewijzigd te laten. De beroepscommissie acht de beslissing van de directeur om aan klager in de gegeven situatie geen toeslag toe te kennen, niet instrijd met de wet en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin onredelijk of onbillijk. Het beklag is daarom ongegrond.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 4 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven