Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1936/GA, 1 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:01-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1936/GA

betreft: [klager] datum: 1 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 19 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 29 juli 2003, verzonden op 14 augustus 2003, van de alleensprekende beklagrechter uit de commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 31 oktober 2003, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en de heer G. Lemkens, unit-directeur bij voormelde p.i.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet door klager gebruik mogen maken van een scheerspiegel tijdens zijn verblijf in de afzonderingscel.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft een spiegel nodig tijdens het scheren gedurende het verblijf in de afzonderingscel.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De directeur is het ermee eens dat klager een spiegel zou moeten hebben wanneer hij zich scheert. De situatie moet echter wel veilig zijn. Het is te gevaarlijk om klager samen met zijn toiletspullen een spiegel mee te geven, omdatdie spiegel kan breken. Er wordt momenteel onderzocht op welke wijze een spiegel aan de muur kan worden bevestigd zonder dat die daar vanaf kan worden gehaald.

3. De beoordeling
Ingevolge art. 29 van de Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen (15 juni 1999, nr. 762711/98/DJI, Stcrt. 132) wordt de gedetineerde ’s ochtends en ’s avonds in de gelegenheid gesteld zijn uiterlijk enlichamelijke hygiëne te verzorgen.
De beroepscommissie is, anders dan de beklagrechter, van oordeel dat klager ontvankelijk is in zijn beklag, nu hij heeft verzocht om gebruikmaking van een scheerspiegel, hetgeen hem is geweigerd. Het betreft hier derhalve een jegensklager genomen beslissing.
Vaststaat dat op dit moment geen spiegel aan de muur is bevestigd in de ruimte waarin de gedetineerde zich tijdens zijn verblijf in een afzonderingscel kan scheren.
Uit hetgeen door de directeur ter zitting is aangevoerd blijkt dat het besluit van de directeur om klager tijdens zijn verblijf in een afzonderingscel geen gebruik te laten maken van een spiegel tijdens het scheren is gebaseerd opde handhaving van de orde en veiligheid in de inrichting. Dit besluit is niet in strijd met de wet, nu niet kan worden gezegd dat klager daarmee het recht is ontzegd zijn uiterlijk en lichamelijke hygiëne te verzorgen. Het besluitkan evenmin, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onbillijk of onredelijk worden aangemerkt, nu een spiegel om voor zichzelf sprekende redenen als een potentieel gevaarlijk voorwerp kan worden beschouwd. Aan hetvoorgaande doet niet af dat het scheren zonder spiegel een zeker ongemak met zich meebrengt, welk ongemak echter binnenkort tot het verleden zal behoren, aangezien de directeur voornemens is terzake voorzieningen te treffen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M. Voorwinden, secretaris, op 1 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven