Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3559/GV, 10 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/3559/GV

betreft: [klager]                                   datum: 10 juli 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 18 april 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), en van de onderliggende stukken. De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2.         De standpunten

Klager heeft het beroep als volgt – samengevat – toegelicht. Klager verzoekt om incidenteel verlof teneinde bij ABN AMRO een zakelijke betaalrekening te openen. Hiervoor moet hij in persoon een bezoek brengen aan het bankkantoor. De ING-bank heeft klagers rekening opgeheven. Het is onredelijk de verlofaanvraag af te wijzen vanwege het voorhanden hebben van een mobiele telefoon. Daarvoor is klager reeds eerder gestraft. Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt – samengevat – toegelicht.
De noodzaak voor het verlenen van incidenteel verlof is onvoldoende aangetoond. De ING-bank heeft klagers betaalrekening opgeheven en zal deze beslissing niet terugdraaien. Het is niet onredelijk van klager te eisen dat hij een verklaring van zijn bank overlegt, waaruit blijkt dat hij opnieuw een zakelijke betaalrekening kan openen. Uit de inlichtingen van Betaalvereniging Nederland volgt dat klager in persoon een bezoek aan het kantoor van zijn bank zal moeten brengen om een nieuwe zakelijke betaalrekening te openen. Dit moet echter gebeuren bij de bank waar hij het laatst een lopende rekening had. Het feit dat klager contrabande voorhanden had, is niet aan de bestreden beslissing ten grondslag gelegd. Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht. De vrijhedencommissie heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag, vanwege het in bezit hebben van een mobiele telefoon en een oplader. Klager is daarom onbetrouwbaar gebleken met betrekking tot het nakomen van afspraken.

3.         De beoordeling

Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaren met aftrek, wegens verkrachting. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 1 februari 2021. Op grond van artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Klager verzoekt om incidenteel verlof teneinde een nieuwe zakelijke betaalrekening te openen. Zijn vorige betaalrekening is opgeheven, (onder meer) omdat op deze rekening grote hoeveelheden contant geld werden overgeboekt. Klager stelt dat hij bij een andere bank een nieuwe bankrekening wil openen. Uit de stukken komt echter naar voren dat dit in zijn geval niet mogelijk is. Nu niet kan worden vastgesteld dat klager daadwerkelijk de mogelijkheid heeft bij dezelfde of een andere bank een zakelijke betaalrekening te openen, is de noodzaak voor het verlenen van incidenteel verlof onvoldoende aannemelijk geworden. Daarom kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 10 juli 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven