Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 98/0023, 23 april 1998, beroep
Uitspraakdatum:23-04-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: C 98/23

betreft: [klager] datum: 23 april 1998

De beroepscommissie uit de sectie terbeschikkingstelling van de Centrale Raad, bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT), heeft kennis genomen van een op 27 februari 1998 bij hetsecretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van
de directeur van de TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal,

gericht tegen een beschikking d.d. 19 februari 1998 van de beklagcommissie uit de commissie van toezicht bij voormelde kliniek, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beschikking waarvan beroep, welke in afschrift aan deze beslissing is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 april 1998, gehouden in de penitentiaire inrichting "De Geniepoort" te Alphen a/d Rijn is mevrouw [...], hoofd behandelingsrapportage bij genoemde kliniek namens de directeur gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik willen maken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. Inhoud van het beklag en de beslissing van de beklagcommissie:
Het beklag betreft de weigering klager bezoek van zijn zus en neef toe te laten op de grond dat de screening van bedoeld bezoek nog niet was afgerond.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, op de gronden als in de aangehechte beschikking weergegeven.

2. Standpunten van de directeur en klager:
Namens de directeur is in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt, uitsluitend voorzover betrekking hebbende op de screening van klagers bezoek. Voorts is toegelicht dat de screening van bezoekbestaat uit contact tussen de maatschappelijk werker van de kliniek of, in bijzondere gevallen, het hoofd bewonerszorg en de beoogde bezoeker(s). Het doel daarvan is voor de kliniek in te schatten in hoeverre het bezoek risico's inde zin van bijvoorbeeld invoer van contrabande en invloed op het gedrag van de betreffende ter beschikking gestelde oplevert. Screening vindt niet plaats met het oog op de behandeling zelf. De door de beklagcommissie redelijkgeachte termijn van twee weken waarbinnen bedoelde screening zou moeten plaatsvinden is te beperkt. Bovendien heeft de kliniek een termijn van vier weken voor screening en beslissing in de huisregels opgenomen. Deze termijn is zekernodig als er ten tijde van een eerste aanvraag voor bepaald bezoek vrijwel niets over de bezoeker(s) bekend is. Daarbij is van belang dat het bezoek in "De Kijvelanden" vrijwel altijd zonder begeleiding plaatsvindt. Screening doorhet Dr. F.S. Meijers Instituut (MI) kan wel sneller plaatsvinden, omdat bezoek daar altijd onder begeleiding plaatsvindt en er vaak al enige gegevens over de bezoeker(s) bekend zijn.
Uiteindelijk is het bezoek in de onderhavige zaak feitelijk binnen vier weken na aanvraag gerealiseerd. Klager krijgt tot op heden bezoek van zijn zus en neef.
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. Beoordeling:
Klager is op 6 januari 1998 opgenomen in "De Kijvelanden" en heeft die dag verzocht om bezoek van zijn zus en neef te mogen ontvangen. Volgens de in de huisregels van de kliniek beschreven procedure dient de directeur binnen vierweken na aanvraag daarop te beslissen. Binnen die vier weken dient (dienen) de aspirant-bezoeker(s) gescreend te worden op mogelijke risico's voor bijvoorbeeld invoer van contrabande en invloed op het gedrag van de te bezoeken terbeschikking gestelde.
De in de huisregels opgenomen termijn van vier weken waarbinnen op een bezoekaanvraag moet worden beslist brengt mee dat de door de kliniek wenselijk geachte screening van aspirant-bezoekers eveneens binnen de termijn van genoemdevier weken plaatsvindt.
De beroepscommissie is van oordeel dat een dergelijke termijn niet onredelijk of onbillijk is te noemen. Hierbij neemt zij met name in aanmerking dat bezoek in "De Kijvelanden", anders dan in het MI, in beginsel zonder begeleidingplaatsvindt, hetgeen een bredere screening, die veelal niet binnen twee weken kan zijn afgerond, rechtvaardigt.
De omstandigheid dat klagers zus en neef al waren gescreend tijdens klagers verblijf in het MI en dat klager in dat instituut ook door hen is bezocht, kan aan vorenstaand oordeel dan ook niet afdoen.
Gelet op het vorenoverwogene kon de directeur uiterlijk binnen vier weken na 6 januari 1998 een beslissing nemen op klagers bezoekaanvraag. Ten tijde van de zitting van de beklagcommissie op 4 februari 1998 kon derhalve nog nietworden gesproken van een fictieve weigering op klagers verzoek te beslissen.

Het beroep van de directeur zal derhalve gegrond worden verklaard.

4. Beslissing:
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de beschikking van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N.A.M. Schipper, voorzitter, mr. T.M. Halbertsma en drs. T. Jongsma, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 23 april 1998.

secretaris voorzitter

Nummer: C 98\23

Betreft: [...], verder te noemen klager.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie uit de sectie terbeschikkingstelling van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden,van 2 april 1998, gehouden in de penitentiaire inrichting "De Geniepoort" te Alphen a/d Rijn.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter : mr. N.A.M. Schipper,
leden: mr. T.M. Halbertsma en drs. T. Jongsma.
De beroepscommissie werd bijgestaan door de secretaris mr. E.W. Bevaart.

De directeur van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal was ter zitting vertegenwoordigd door mevrouw [...], hoofd behandelingsrapportage.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik willen maken. De beroepscommissie heeft hierin geen aanleiding gezien de behandeling van de zaak aan te houden.

Namens de directeur is in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt, uitsluitend voorzover betrekking hebbende op de screening van klagers bezoek. Voorts is toegelicht dat de screening van bezoek bestaatuit contact tussen de maatschappelijk werker van de kliniek of, in bijzondere gevallen, het hoofd bewonerszorg en de beoogde bezoeker(s). Het doel daarvan is voor de kliniek in te schatten in hoeverre het bezoek risico's in de zinvan bijvoorbeeld invoer van contrabande en invloed op het gedrag van de betreffende ter beschikking gestelde oplevert. Screening vindt niet plaats met het oog op de behandeling zelf. De door de beklagcommissie redelijk geachtetermijn van twee weken waarbinnen bedoelde screening zou moeten plaatsvinden is te beperkt. Bovendien heeft de kliniek een termijn van vier weken voor screening en beslissing in de huisregels opgenomen. Deze termijn is zeker nodigals er ten tijde van een eerste aanvraag voor bepaald bezoek vrijwel niets over de bezoeker(s) bekend is. Daarbij is van belang dat het bezoek in "De Kijvelanden" vrijwel altijd zonder begeleiding plaatsvindt. Screening door het Dr.F.S. Meijers Instituut kan wel sneller plaatsvinden, omdat bezoek daar altijd onder begeleiding plaatsvindt en er vaak al enige gegevens over de bezoeker(s) bekend zijn.
Uiteindelijk is het bezoek in de onderhavige zaak feitelijk binnen vier weken na aanvraag gerealiseerd. Klager krijgt tot op heden bezoek van zijn zus en neef.

secretaris voorzitter

Naar boven