Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2309/GA, 12 april 2019, beroep
Uitspraakdatum:12-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgplicht  v

 

nummer:          R-18/2309/GA

betreft: [klager]                                    datum: 12 april 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, gericht tegen een uitspraak van 26 november 2018 van de beklagcommissie bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 19 februari 2019, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en […], juridisch medewerker, en […], stagiaire bij voormelde p.i. Als toehoorder was aanwezig […], coördinator procesondersteuning bij de Raad.Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie Het beklag betreft de omstandigheid dat het ventilatiesysteem al maanden niet werkt (VU 2018/001397). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 30,= op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft ten onrechte overwogen dat het ventilatiesysteem nog niet was gerepareerd ten tijde van de zitting op 26 november 2018. Het ventilatiesysteem was op dat moment al gerepareerd. Het klopt dat het twee maanden heeft geduurd voordat het ventilatiesysteem was gerepareerd. De directeur heeft op het moment dat is gebleken dat de ventilatie kapot was meteen alles in werking gezet om het te laten repareren. Dat het zo lang heeft geduurd voordat het was gerepareerd, kwam doordat een onderdeel moest worden besteld. Wanneer het precies is gerepareerd, is niet bekend. Er was een ventilator op het dak kapot. Daardoor was het minder koel op de afdeling. De gedetineerden die in de bovenste cellen zaten, hadden hiervan meer last dan de gedetineerden die in een cel beneden zaten. Klager zat in een cel beneden op de afdeling. Of de temperatuur in de cel is gemeten, is niet bekend. Het ventilatiesysteem was op 10 augustus 2018 kapot. Op 10 augustus 2018 is het probleem met het ventilatiesysteem besproken in de gedetineerdencommissie (gedeco). Toen is aangegeven dat binnen 2,5 week de installatie zou worden gemaakt. Een snack en drinken is aangeboden ter compensatie. De gedeco is op 10 augustus 2018  met deze compensatie akkoord gegaan. Deze compensatie gold voor alle gedetineerden op unit 8. Op 1 september 2018 is ter compensatie friet aangeboden. Door de Technische Dienst zijn na de zitting bij de beklagcommissie metingen verricht. Er wordt 56 m3 afgezogen; de norm is 50 m3. Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Het ventilatiesysteem is in december 2018 gerepareerd en werkt nu naar behoren. Het ventilatiesysteem was al vanaf juni vorig jaar kapot. Verschillende keren is dit doorgegeven. Klager gaat ervan uit dat er vanaf juni 2018 al klachten over zijn ingediend. Klager is op 12 augustus 2018 in beklag gegaan. Voor klager is het de eerste maal dat hij een klacht heeft ingediend, omdat er niets veranderde en hij gedurende de hele lange hete zomer van 2018 heeft zitten zweten op zijn cel vanwege de enorme hitte. Aan klager is gevraagd wat hij zou willen hebben zodat hij zijn klacht zou intrekken. Klager heeft aangegeven dat hij daarvoor bezoek zonder toezicht zou willen hebben. Het is echter niet zo dat klager deze klacht heeft ingediend zodat hij bezoek zonder toezicht zou krijgen. Een aantal medegedetineerden heeft hun klacht ingetrokken. Ook een aantal medegedetineerden heeft niets meer vernomen omtrent de klacht die ze hebben ingediend. Het klopt dat friet is aangeboden aan de gedetineerden. Achteraf is tegen de gedetineerden gezegd dat dit zou zijn ter compensatie. Het probleem van de warmte speelde niet alleen op de bovenverdieping maar ook beneden. Zijn cel voldeed niet aan de eisen. De gedetineerden kregen geen extra luchtmoment.

3.         De beoordeling

De directeur heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de gedetineerden voor wat betreft de ventilatiemogelijkheden in de verblijfsruimten van gedetineerden. Op grond van artikel 6 van de Regeling eisen verblijfsruimten penitentiaire inrichtingen dient de verblijfsruimte te zijn voorzien van een ventilatiemogelijkheid waardoor op natuurlijke dan wel mechanische wijze de lucht voor de individuele gedetineerde voldoende kan worden ververst. De stelling van klager dat het ventilatiesysteem al vanaf juni 2018 niet goed functioneerde en het veel te heet was op zijn cel is niet, althans onvoldoende, weersproken. Voorts staat vast dat in ieder geval sedert 10 augustus 2018 het ventilatiesysteem niet goed werkte vanwege een defecte ventilator op het dak. Klager heeft gesteld dat het tot december 2018 heeft geduurd voordat de defecte ventilator is gerepareerd. De directeur heeft gesteld dat na twee maanden de ventilator is gerepareerd, maar dat hem onbekend is wanneer de ventilator precies is gerepareerd. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur onvoldoende voortvarend heeft gehandeld en dat de directeur zijn zorgplicht heeft geschonden. Het beroep van de directeur wordt ongegrond verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Meekenkamp, secretaris, op 12 april 2019.      

                                                                                                                        

secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven