Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 00/1073/TA, 16 augustus 2000, beroep
Uitspraakdatum:16-08-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 00/1073/TA

betreft: [klager] datum: 16 augustus 2000

De beroepscommissie uit de sectie terbeschikkingstelling van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT), heeft kennis genomen van een op 5 juni2000 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder klager te noemen,

gericht tegen een uitspraak d.d. 23 mei 2000 van de beklagcommissie uit de commissie van toezicht bij het Centrum voor Forensisch Psychiatrische Behandeling "Oldenkotte" te Rekken (hierna: de inrichting),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 25 juli 2000, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) "Over-Amstel" te Amsterdam, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde inrichting mevrouw drs. [...],behandelingscoördinator. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het klager niet in de gelegenheid stellen zowel aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen als zich te houden aan de voorgeschreven gebedstijd.

De enkelvoudige beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
2.1. Het standpunt van klager
In het beroepschrift heeft klager aangegeven dat hem de warme maaltijd ontnomen wordt, doordat hij als moslim de gebedstijden wil naleven.
Ter zitting heeft hij hieraan het volgende toegevoegd.
De avondmaaltijd vangt altijd om 17.30 uur aan en wordt gezamenlijk gebruikt. De tijd van het namiddaggebed is vóór 17.30 uur, tussen 17.30 en 18.00 uur of na 18.00 uur. De maandcommissaris heeft bij bemiddeling klager geadviseerdte vragen na het gebed te mogen aanschuiven. Dit verzoek is niet gehonoreerd en dat is reden geweest om beklag in te stellen. Het in dezen onvoldoende rekening houden met klagers belangen door de inrichting heeft een negatieveinvloed op beide partijen. Klagers wens is om iets later aan tafel te komen ingeval het gebedsmoment rond 17.30 uur valt en onder excuses eerder van tafel te gaan ingeval het gebedsmoment om(streeks) 17.50 uur valt. Hij heeft in dezomermaanden zijn gebedstijden enigszins aangepast, maar hij voorziet problemen vanaf augustus als het namiddaggebed om 17.45 uur of eerder dient plaats te hebben. Klager betwist dat hij sinds kort moslim is. Hij is als zodaniggeboren, is besneden en heeft de koranschool bezocht. Hij heeft echter sinds hij het huis is uitgegaan zijn geloof niet meer beleden. In de huidige levensfase is hij gaan nadenken over de inrichting van zijn leven. Hij vindthandhaving van discipline in de godsdienst belangrijk, omdat dat bijdraagt aan het voorkomen van overgave aan verleidingen. Ook al is enige flexibiliteit omtrent de gebedstijden toegestaan, het blijft de keus van de gelovige zich eral dan niet strikt aan te houden.

2.2. Het standpunt van het hoofd van de inrichting
Na eerder verblijf op een gewoon beveiligde afdeling verblijft klager thans op een specifieke, zeer groepsgerichte, extra beveiligde afdeling, alwaar veel belang wordt gehecht aan het gezamenlijk gebruik van de maaltijden. Tenminste de warme maaltijd, die enkele keren per week 's middags en enkele keren per week 's avonds wordt gebruikt, dient gezamenlijk te worden genuttigd. Het later aanschuiven heeft tot gevolg dat ook anderen niet op tijd aan tafelzullen verschijnen. Eerder van tafel opstaan zou eventueel dan meer de voorkeur verdienen. Klager is sinds enkele maanden moslim en mogelijk daardoor strenger in de leer dan medemoslimbewoners. Het is toegestaan de gebedstijdenenigszins te verschuiven. Op de afdeling liggen de aanvangstijden van de maaltijden vast. Eventueel zou de groep in samenwerking met het afdelingshoofd, wiens competentie het is een eventuele uitzondering voor klager te maken, ietsdaarmee kunnen schuiven.

3. De beoordeling
Klager is praktiserend moslim en wenst zich zoveel mogelijk aan de voorgeschreven gebedstijden te houden. Hij verblijft op een afdeling, waar het groepsgebeuren centraal staat, waartoe onder andere het gezamenlijk gebruik van demaaltijden, in het bijzonder de warme, behoort. Op 3 mei 2000 was het tijdstip van het namiddaggebed om 17.41 uur, terwijl de warme maaltijd altijd om 17.30 uur aanvangt. Klager is geweigerd eerst na zijn gebed aan tafel aan tegaan. Klager voorziet dezelfde problemen door vervroeging van het tijdstip van het namiddaggebed in de komende tijd.

In beroep is aangegeven dat het beklag zich richt tegen de weigering klager ingeval van een met de warme maaltijd samenvallende gebedstijd deze gezamenlijke maaltijd later aan te laten vangen, dan wel eerder te laten beëindigen.

Vast is komen staan dat op klagers verblijfsafdeling de nadruk ligt op een groepsgerichte benadering en dat de groep in samenspraak met het afdelingshoofd het tijdstip van de gezamenlijke warme avondmaaltijd heeft bepaald op 17.30uur.
Aannemelijk is geworden -klager heeft dat ter zitting ook erkend-, dat weliswaar de gebedstijden zijn voorgeschreven, doch dat de gelovige de mogelijkheid heeft enigermate daarvan af te wijken. Niet gesteld noch gebleken is datklager wordt gehinderd in de uitoefening van zijn in artikel 40, eerste lid, BVT vastgelegde recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven. In casu is dan ookonderwerp van geschil het tijdstip van de gezamenlijke maaltijd en de weigering klager slechts een gedeelte van deze maaltijd mee te laten maken. Op grond van artikel 56 BVT is beklag hiertegen uitgesloten en de enkelvoudigebeklagrechter heeft dan ook met juistheid op het beklag beslist. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de enkelvoudige beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, prof. dr. L.A.J.M. van Eck en dr. E. Rood-Pijpers, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 16augustus 2000.

secretaris voorzitter

nummer: 00/1126/TA

betreft : [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 25 juli 2000, gehouden in de penitentiaire inrichtingen "Over-Amstel" teAmsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker
leden: prof. dr. L.A.J.M. van Eck en dr. E. Rood-Pijpers.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. E. van der Waal-van der Linden.

Gehoord zijn klager en namens het hoofd van het Centrum voor Forensisch Psychiatrische Behandeling "Oldenkotte" te Rekken mevrouw drs. [...], behandelingscoördinator.

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
De aanvang van de avondmaaltijd is altijd om 17.30 uur. De tijd van het namiddaggebed is vóór 17.30 uur, tussen 17.30 en 18.00 uur of na 18.00 uur. De maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt. De maandcommissaris heeft gepoogd tebemiddelen -de reactie van de inrichting is klager onbekend- en klager geadviseerd te vragen na het gebed te mogen aanschuiven. Dit verzoek is niet gehonoreerd. Dat is voor klager reden geweest beklag in te stellen. De maaltijdmeenemen naar zijn kamer wordt hem evenmin toegestaan, zij het dat klager tegen de regels in dat wel een aantal malen heeft gedaan. Klager betreurt het in die laatste gevallen niet aan de gezamenlijke maaltijd deel te nemen. Het indezen onvoldoende rekening houden met klagers belangen door de inrichting heeft een negatieve invloed op beide partijen. Klagers wens is om iets later aan tafel te komen ingeval het gebedsmoment rond 17.30 uur valt en onder excuseseerder van tafel te gaan ingeval het gebedsmoment om(streeks) 17.50 uur valt. Hij heeft in de zomermaanden zijn gebedstijden enigszins aangepast, maar hij voorziet problemen voor augustus als het namiddaggebed om 17.45 uur dientplaats te hebben en nog meer zodra dat moment vóór 17.30 uur valt. Klager betwist dat hij sinds kort moslim is. Hij is als zodanig geboren, is besneden en heeft de koranschool bezocht. Hij heeft echter sinds hij het huis isuitgegaan zijn geloof niet meer beleden. In de huidige levensfase is hij gaan nadenken over de inrichting van zijn leven. Hij vindt handhaving van discipline in de godsdienst belangrijk, omdat dat bijdraagt aan het voorkomen vanovergave aan verleidingen. Ook al is enige flexibiliteit omtrent de gebedstijden toegestaan, het blijft de keus van de gelovige zich er al dan niet strikt aan te houden. Klager probeert begrip te tonen en ruimte te creëren voor deinrichting en hij is bereid tot concessies. Desalniettemin stelt ook hij een uitspraak van de beroepscommissie op prijs.

Namens het hoofd van de voormelde inrichting is -zakelijk weergegeven- het volgende aangevoerd.
Klager verblijft op een specifieke, zeer groepsgerichte, extra beveiligde afdeling, nadat hij eerder op een gewoon beveiligde afdeling verbleef, alwaar het niet goed met hem ging. Ook met oog op het onderwerp van dit beroep zou hetvoor klager goed zijn hard te werken aan zijn terugkeer naar die afdeling. Op klagers huidige afdeling wordt veel belang gehecht aan het gezamenlijk gebruik van de maaltijden. Ten minste de warme maaltijd, die enkele keren per week's middags en enkele keren per week 's avonds wordt gebruikt, dient gezamenlijk te worden genuttigd. Het later aanschuiven heeft tot gevolg dat ook anderen niet op tijd aan tafel zullen verschijnen. Eerder van tafel opstaan zoueventueel dan meer de voorkeur verdienen.
Klager is sinds enkele maanden moslim en mogelijk daardoor strenger in de leer dan medemoslimbewoners. Het is toegestaan de gebedstijden enigszins te verschuiven. Op de afdeling liggen de aanvangstijden van de maaltijden vast.Eventueel zou de groep in samenwerking met het afdelingshoofd, wiens competentie het overigens is een eventuele uitzondering voor klager te maken, iets daarmee kunnen schuiven.

secretaris voorzitter

Naar boven