Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2421/GB, 2 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:02-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2421/GB

Betreft: [klager] datum: 2 december 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 oktober 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1938], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 1 oktober 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 13 oktober 2003 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de huis van bewaring (h.v.b.)-unit van locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel, of naar het h.v.b. De Schie te Rotterdam afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 25 november 2002 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in de locatie Zuid, h.v.b. Scheveningen, te Den Haag. Op 15 april 2003 is hij overgeplaatst naar de h.v.b.-unit van locatie Dordtse Poortente Dordrecht.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. De Schie c.q. de h.v.b.-unit van locatie De IJssel als volgt toegelicht.
Voor klager is het onbegrijpelijk en teleurstellend dat zijn verzoek is afgewezen. Hij is 65 jaar oud en ziek. Hij is depressief en dient medicatie in te nemen. Klager is al zeventien maanden gedetineerd in een h.v.b.. De bestegenezing voor zijn depressiviteit is plaatsing in een andere omgeving. Als er volgens de beroepscommissie geen gronden zijn voor overplaatsing dan blijft er nog maar een grond over: de dood.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft bij zijn verzoek om overplaatsing als redenen aangevoerd dat er te weinig ventilatie op zijn cel zou zijn, hij meer bezig wilde zijn met activiteiten zoals crea en dat hij uitgekeken zou zijn op de inrichting, hetgeeneen bepaalde mate van depressiviteit zou veroorzaken bij klager. De inrichting ondersteunt klagers verzoek. Klager, die op de BZA is geplaatst, wordt door de inrichting omschreven als een moeilijk te peilen persoon, die zeereigenwijs kan overkomen. Hij is ten opzichte van de medisch deskundigen zeer betweterig en botst regelmatig met het personeel. Voor de rust op de afdeling en het voorkomen van een patstelling heeft de directeur geadviseerd om hetverzoek van klager te honoreren. Klagers verzoek is afgewezen omdat goede gronden om tot overplaatsing over te gaan ontbreken. Klager heeft hetzelfde patroon laten zien in de locatie Scheveningen, waar hij destijds wel werdovergeplaatst ter voorkoming van problemen. Een herhaling van deze verplaatsing wordt niet zinvol geacht, omdat op deze manier het probleem alleen maar verschoven wordt en niet aangepakt.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie is van oordeel, nu klager al eerder om soortgelijke redenen is overgeplaatst en die overplaatsing niet heeft geresulteerd in een voor klager meer positieve detentiesituatie, dat de op de onder 3.2genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt, waarbij tevens inaanmerking is genomen dat klager sinds 15 april 2003 in de h.v.b.-unit van locatie Dordtse Poorten verblijft en reeds op 15 september 2003 om overplaatsing heeft verzocht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 2 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven