Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1674/GA, 11 juni 2019, beroep
Uitspraakdatum:11-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

nummer:          R-18/1674/GA

betreft: [klager]                                   datum: 11 juni 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 25 juni 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Sittard, betreffende de omstandigheid dat klagers bezoek op 13 februari 2018 niet werd toegelaten waardoor hij gedurende één week geen bezoek heeft kunnen ontvangen (G-2018-000151). alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beklagrechter heeft het beklag niet-ontvankelijk verklaard op gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Klager beklaagt zich in zijn klaagschrift van 15 februari 2018 over een omstandigheid die zich op 13 februari 2018 heeft afgespeeld.
De beroepscommissie stelt vast dat het beklagformulier is gedateerd op 15 februari 2018 en voorts links bovenin is voorzien van een handgeschreven datum te weten ‘1-3-18’ en ook is voorzien van een inkomst-stempel van de Commissie van Toezicht van 2 maart 2018.
De beroepscommissie is van oordeel dat dat niet kan worden aangemerkt als een dagtekening als bedoeld in artikel 61, tweede lid, van de Pbw. Nu klager stelt dat hij tijdig het beklagformulier heeft ingediend, hetgeen niet is weersproken door de directeur, zal klager worden ontvangen in zijn beroep nu redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat klager in verzuim is geweest.
In artikel 3.8.1. van de Huisregels van de p.i. Sittard staat vermeld dat bezoekers zich uiterlijk dertig minuten voor aanvang van het bezoekuur bij de portier dienen aan te melden en dat bezoek, dat zich te laat meldt, niet meer wordt toegelaten. Voorts staat daarin vermeld dat een gedetineerde in het voor hem geldende bezoekblok bij het personeel dient aan te geven dat hij bezoek wenst te ontvangen.
Klagers klacht ziet op een algemene regel die voor alle in de inrichting verblijvende gedetineerden geldt. Tegen een dergelijke algemene regel, die niet in strijd is met hogere wet- of regelgeving, staat geen beklag open. De beroepscommissie zal derhalve het beroep ongegrond verklaren.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met verbetering van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, J. Schagen MA en mr. T.B. Trotman leden, in tegenwoordigheid van mr. M.S. Ferenczy, secretaris, op 11 juni 2019.

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven