Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 01/1091/TB, 17 september 2001, beroep
Uitspraakdatum:17-09-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 01/1091/TB

betreft: [klager] datum: 17 september 2001

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT) heeft kennis genomen van een op 14 juni 2001 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 6 juni 2001 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 9 augustus 2001, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te Amsterdam, zijn klager gehoord en namens de Minister,
mr. [...] en mr. [...]. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

De raadsvrouw van klager, mr. C.H. Tjabringa, heeft tevoren telefonisch meegedeeld dat zij niet ter zitting zou verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen (hierna: de Pompekliniek).

2. De feiten
Aan klager is bij rechterlijke uitspraak een terbeschikkingstelling met voorwaarden opgelegd. Omdat klager zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak bevolen dat klager alsnogvan overheidswege zal worden verpleegd. De Minister heeft aanvankelijk beslist dat klager geplaatst diende te worden in de Forensisch Psychiatrische Kliniek Oldenkotte te Rekken (hierna: Oldenkotte). Omdat Oldenkotte een opnamestopheeft ingesteld, is de plaatsingsbeschikking voor Oldenkotte ingetrokken en heeft de Minister bij beschikking van 6 juni 2001 beslist om klager te plaatsen in de Pompekliniek. Deze plaatsing was ten tijde van het instellen van hetberoep nog niet gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager heeft verklaard alleen in beroep te gaan tegen zijn plaatsing in de Pompekliniek indien dit zou betekenen dat hij onderaan de wachtlijst voor de Pompekliniek zou worden geplaatst. Hij stond als eerste op de wachtlijst voorOldenkotte. Het maakt klager niet uit waar hij geplaatst wordt, als hij maar zo spoedig mogelijk behandeld kan worden. Klager heeft tijdens detentie gedurende een uur per week pré-therapie van De Tender gevolgd en is goedgemotiveerd voor behandeling.
Klager vindt het fantastisch nieuws dat hij spoedig in de Pompekliniek zal worden geplaatst maar merkt op dat eind mei 2001 de opnamecoördinator hem al had meegedeeld dat hij binnen twee maanden geplaatst zou worden en dat ditdesondanks nog steeds niet gerealiseerd is.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Bepalend voor de volgorde van opname is de datum waarop de tbs is aangevangen. Deze datum is onveranderlijk en wordt tevens gehanteerd voor plaatsing in de Pompekliniek. Eind deze maand/ begin volgende maand komt er een plaats vrijin de Pompekliniek en zal klager, behoudens onvoorziene omstandigheden, geplaatst worden.

4. De beoordeling
Klager heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Minister tot plaatsing van klager in de Pompekliniek, behoudens onvoorziene omstandigheden. Ter zitting is namens de Minister verklaard dat klager niet onderaan de wachtlijstis geplaatst en is voorts aan klager toegezegd dat hij eind augustus 2001/begin september 2001 geplaatst zal worden in de Pompekliniek. Klager heeft ter zitting verklaard tevreden te zijn met deze spoedige plaatsing. Hieruit volgtdat klager niet langer bezwaar heeft tegen de beslissing hem te plaatsen in de Pompekliniek en dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Derhalve kan de beroepscommissie klager niet in zijn beroep ontvangen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het door hem ingestelde beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 september 2001.

secretaris voorzitter

Nummer: 01/1091/TB

Betreft: [...], verder te noemen klager.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, van 9 augustus 2001, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam teAmsterdam.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker,
leden: dr. E.B.M. Rood-Pijpers en drs. J.R. van Veldhuizen.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager en namens de Minister van Justitie mr. [...] en
mr. [...].

De raadsvrouw van klager, mr. C.H. Tjabringa, heeft tevoren telefonisch meegedeeld dat zij niet ter zitting zou verschijnen.

Klager heeft - zakelijk weergegeven - het volgende verklaard.
Klager heeft alleen beroep ingesteld tegen zijn plaatsing in de Pompekliniek indien dit zou betekenen dat hij onderaan de wachtlijst voor de Pompekliniek zou worden geplaatst. Hij stond als eerste op de wachtlijst voor Odenkotte.Het maakt niet uit waar klager geplaatst wordt, als hij maar zo spoedig mogelijk behandeld kan worden. Klager heeft tijdens detentie gedurende een uur per week pré-therapie van De Tender gevolgd en is goed gemotiveerd voorbehandeling.
Klager vindt het fantastisch nieuws dat hij spoedig in de Pompekliniek zal worden geplaatst maar merkt op dat eind mei 2001 de opnamecoördinator hem al had meegedeeld dat hij binnen twee maanden geplaatst zou worden en dat ditdesondanks nog steeds niet gerealiseerd is.

Namens de Minster is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Voor de volgorde van opname is de datum waarop de tbs is aangevangen bepalend. Deze datum is onveranderlijk en wordt tevens gehanteerd voor plaatsing in de Pompekliniek. Eind deze maand/ begin volgende maand komt er een plaats vrijin de Pompekliniek en zal klager, behoudens onvoorziene omstandigheden, geplaatst worden.

secretaris voorzitter

Naar boven