Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1548/JB, 19 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1548/JB

Betreft: [klager] datum: 19 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een op 8 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1984], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing d.d. 1 juli 2003 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 september 2003, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) ’t Nieuwe Lloyd te Amsterdam is klager telefonisch gehoord; voorts is gehoord de selectiefunctionaris de heer [...],bijgestaan door mevrouw mr. drs. [...], juridisch medewerker bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de normaal beveiligde behandelinrichting de Doggershoek te Den Helder ongegrond verklaard.

2. De feiten
Bij onherroepelijk geworden vonnis van de arrondissements rechtbank te ’s-Hertogenbosch d.d. 14 november 2000 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (pij-maatregel) opgelegd. De pij-maatregel isingegaan op 28 november 2000.
Klagers behandeling is begonnen op de normaal beveiligde afdeling van de behandelinrichting Harreveld (verder: Harreveld) te Harreveld.
Voormelde rechtbank heeft bij vonnis van 9 oktober 2002 de pij-maatregel verlengd met 15 maanden. Het einde van de pij-maatregel is vooralsnog bepaald op 2 februari 2004. Klager is van 15 oktober 2002 tot 2 december 2002ongeoorloofd afwezig geweest uit Harreveld. Hij is na zijn arrestatie op 2 december 2002 als pij-passant opgenomen op de opvangafdeling van de j.j.i. Den Hey-Acker te Breda.
De selectiefunctionaris heeft op 19 mei 2003 besloten klager aan te melden voor de normaal beveiligde behandelinrichting de Doggershoek te Den Helder (verder: de Doggershoek), nadat een aanmelding voor plaatsing op een forensischeopen afdeling van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg (verder: ggz) Groot Batelaar te Lunteren door deze instelling was afgewezen.
Klager heeft bij brief van 23 mei 2003 bezwaar gemaakt tegen zijn plaatsing in de Doggershoek. Het bezwaar is op 1 juli 2003 ongegrond verklaard.
Ten tijde van het instellen van het beroep was de plaatsing in de Doggershoek gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager heeft in zijn beroepschrift tegen de beslissing van de selectiefunctionaris het volgende aangegeven.
Het is juist dat hij is weggelopen uit Harreveld. Dat was vanuit verblijf op een open groep. Hij is inmiddels geplaatst in de gesloten inrichting de Doggershoek. Daarmee is hij het niet eens omdat hij toe was aan resocialisatiemiddels een kamertrainings-project. Dat was de grond voor de verlenging van de pij-maatregel. In de Doggershoek wordt hieraan vooralsnog niet voldaan.
Klager verzoekt hem alsnog in een kamertrainingsproject te plaatsen of hem in vrijheid te stellen.
Bij gelegenheid van de behandeling van het beroep ter zitting heeft klager hieraan toegevoegd dat het vrij goed met hem gaat in de Doggershoek. Hij verblijft nog op een gesloten groep, maar kan wel af en toe een uurtje met metbegeleid verlof. Tot nu toe heeft hij twee maal een uur begeleid verlof gehad. Deze verloven zijn goed verlopen. De afdeling individuele trajectbegeleiding is bezig werk voor hem te regelen. Het is niet juist dat hij geen vastewoon- of verblijfplaats heeft. Hij kan bij zijn pleegvader verblijven.
Klager hoopt in de nabije toekomst in een scholings- en trainingsprogramma te worden geplaatst. Hierover is nog geen besluit genomen.

Door en namens de selectiefunctionaris is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
In de fase van meerdaags onbegeleid verlof van klager vanuit Harreveld zijn er problemen ontstaan. Eénmaal is er sprake geweest van het plegen van strafbare feiten tijdens verlof. Het aanvankelijke idee van Harreveld om klager ineen kamer-trainingscentrum te plaatsen werd daarom voorbarig geacht. Harreveld wilde klager als tussenstap plaatsen op één van haar beperkt beveiligde afdelingen. Dit is voor de rechtbank te ’s-Hertogenbosch aanleiding geweest depij-maatregel te verlengen met 15 maanden. Een zodanige overplaatsing was voor klager kennelijk te langdurig. Hij is niet teruggekeerd van een onbegeleid verlof en is van 15 oktober 2002 tot 2 december 2002 ongeoorloofd afweziggeweest. Dit maakt dat de pij-maatregel doorloopt tot 2 februari 2004.
Klager is daarna geplaatst op de opvangafdeling van Den Hey-Acker. Een terugplaatsing in Harreveld bleek niet mogelijk omdat Harreveld door reorganisatie van haar beperkt beveiligde afdelingen klager geen voldoende inhoudelijkbehandelaanbod kon bieden. Harreveld heeft toen geadviseerd klager in ggz Groot Batelaar te plaatsen. Deze instelling durfde plaatsing op dat moment niet aan, gezien het grote recidiverisico en klagers behoefte aan externestructuur. Ten aanzien van de locatie van plaatsing is in aanmerking genomen dat klager geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Bij de herplaatsing van klager heeft vervolgens het belang van een spoedige continuering van klagersbehandeling de doorslag gegeven. Klager is daarop aangemeld voor en geplaatst op een normaal beveiligde, reguliere behandelingsplaats in de Doggershoek.
De selectiefunctionaris is van mening dat bij het nemen van de plaatsingsbeslissing alle mogelijkheden en omstandigheden zijn afgewogen en dat het belang van klager is gediend met een spoedige continuering van zijn behandeling.
Dat het traject anders is gelopen dan destijds bij de verlengingszitting was voorgesteld, is het directe gevolg van de onttrekking van klager aan de behandeling in Harreveld. Klager kan in de Doggershoek werken aan het opnieuwopbouwen van een verloftraject.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de pij-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
De Doggershoek is aangewezen als normaal beveiligde behandelinrichting.

De beroepscommissie neemt verder het volgende in aanmerking.
Tijdens onbegeleide verloven van klager in het jaar 2002 vanuit de normaal beveiligde behandelinrichting Harreveld hebben zich enige incidenten voorgedaan. Klager heeft tijdens één van die verloven strafbare feiten gepleegd. Eenvoorgenomen resocialisatietraject middels plaatsing in een kamertrainingsprogramma is daardoor afgebroken. Uit het verlengingsadvies d.d. 8 juli 2002 van één van klagers behandelaars van Harreveld aan de rechtbank te’s-Hertogenbosch blijkt dat de kans op recidive groot werd geacht. Klagers zelfdiscipline en zelfredzaamheid werden op dat moment nog onvoldoende geacht om de stap naar het kamertrainingsprogramma verantwoord te kunnen zetten.Geoordeeld werd dat hij nog veel begeleiding nodig had. Als tussenstap bestond het voornemen klager 4 à 5 maanden op een beperkt beveiligde groep van Harreveld te plaatsen, met aanvankelijk begeleide verloven. Tevens zouarbeidstoeleiding dienen plaats te vinden. Pas na voormeld tijdvak zou het kamertrainingsprogramma weer aan de orde komen. Gelet op de tijdsduur van dit traject heeft bedoelde behandelaar de rechtbank geadviseerd de pij-maatregel teverlengen met een jaar en drie maanden.
De rechtbank te ’s-Hertogenbosch heeft in haar vonnis van 9 oktober 2002 tot verlenging van de pij-maatregel het advies van bedoelde behandelaar tot dit resocialisatietraject en de verlengingsduur van 15 maanden overgenomen.
Klager is daarna niet teruggekeerd van een onbegeleid verlof vanuit de beperkt beveiligde afdeling van Harreveld en is van 15 oktober 2002 tot zijn arrestatie op 2 december 2002 ongeoorloofd afwezig geweest.
Herplaatsing in Harreveld is niet mogelijk gebleken, omdat deze inrichting klager in verband met reorganisatie geen toereikend behandelaanbod meer kon doen. Harreveld heeft plaatsing op de open behandelafdeling van Groot Batelaargeadviseerd. Laatstgenoemde inrichting wilde klager echter niet opnemen in verband met het risico van recidive en de onvoldoende geachte innerlijke structuur van klagers persoonlijkheid.
Met het oog op het belang van een spoedige hervatting van klagers behandeling heeft de selectiefunctionaris besloten tot de herplaatsing in de beveiligde behandelinrichting de Doggershoek.
De selectiefunctionaris heeft geen aanleiding gezien voormelde beslissing te wijzigen, gelet op de gewijzigde omstandigheden na de verlengingsuitspraak, in het bijzonder het afbreken van de behandeling door klager.
Klager heeft enige maanden in een opvanginrichting verbleven als pij-passant.
Hij is thans in de Doggershoek bezig een verloftraject op te bouwen. Aan zijn arbeidstoeleiding wordt gewerkt. Zij resocialisatietraject is derhalve weer op gang.

De beroepscommissie komt het oordeel dat de herplaatsingsprocedure niet onzorgvuldig en de belangenafweging van de selectiefunctionaris niet onjuist kunnen worden genoemd. De beslissing van de selectiefunctionaris klagers bezwaarongegrond te verklaren is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, ook niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
Het beroep dient daarom ongegrond te worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, mr. A.P. van der Linden en prof. dr. N.W. Slot, leden, bijgestaan door mr. Chr.F. Swart-Babbé, secretaris, op 19 november 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven