Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3258/GV, 24 mei 2019, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/3258/GV

betreft: [klager]                                               datum: 24 mei 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. L.A. Korfker, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 21 maart 2019 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister),  en van de onderliggende stukken.  De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.  Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof afgewezen.

2.         De standpunten

Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt om incidenteel verlof teneinde van zijn oma afscheid te nemen. Hem werd in eerste instantie te kennen gegeven dat verlof onder begeleiding zou worden verleend en van boeien en een broekstok gebruik zou worden gemaakt. Van dat bericht raakte klager overstuur, omdat hij niet onder deze omstandigheden van zijn oma afscheid wil nemen. De daadwerkelijke reden voor afwijzing van het verlof lijkt te zijn gelegen in het feit dat hij in zijn emotie onhandige uitspraken heeft gedaan. Weliswaar maakt klager zich ongerust over de reactie van zijn familie, als hij daar geboeid en met een broekstok zou verschijnen, maar er bestaan geen concrete aanwijzingen dat daadwerkelijke problemen zouden ontstaan. De toepassing van de vrijheidsbeperkende middelen tijdens het verlof zijn disproportioneel. Klager is zelfmelder, staat niet bekend als vuurwapengevaarlijk en de einddatum van zijn detentie is nabij. Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klagers verzoek om algemeen verlof is afgewezen, omdat geen vertrouwen bestaat in een goed verloop van een bezoek aan zijn oma. Aangezien klager laat zien dat hij niet met gemaakte afspraken kan omgaan, is een onbegeleid verlof niet aan de orde. Gelet op zijn uitspraken kan de veiligheid van de medewerkers van Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) bij een begeleid verlof niet worden gegarandeerd. De omstandigheid dat klager een zelfmelder is en niet bekend staat als vuurwapengevaarlijk, maakt het voorgaande niet anders. Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.

De vrijhedencommissie van de locatie Nogerhaven te Veenhuizen heeft negatief geadviseerd ten aanzien van een begeleid en een onbegeleid verlof, omdat klager zich niet aan afspraken houdt, niet meewerkt aan enige vorm van re-integratie, opruiend gedrag vertoont en stelselmatig drugs gebruikt. Klager heeft gezegd dat hij niet instaat voor zijn familie en dat hij met hen geen afspraken kan maken om te zorgen dat het bezoek rustig zal verlopen. Ook heeft hij te kennen gegeven dat DV&O misschien twee pistolen heeft, maar zijn familie wel tien. Gelet op deze uitspraken is sprake van een risico voor de medewerkers van DV&O die klager tijdens het verlof zullen begeleiden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft positief geadviseerd op de verlofaanvraag, mits het verlof onder begeleiding van DV&O plaatsvindt en het afscheid van klagers oma in een rustige en overzichtelijke ruimte geschiedt. De politie heeft het verlofadres geverifieerd, maar geen respons ontvangen. Het verlofadres is het ziekenhuis waar klagers oma verblijft.

3.         De beoordeling

Klager onderging een gevangenisstraf van drie jaren, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met aftrek, wegens zware mishandeling, afpersing en vernieling. Aansluitend diende hij in totaal 22 dagen subsidiaire hechtenis te ondergaan. Op 26 april 2019 is klager in vrijheid gesteld. Artikel 21 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) bepaalt dat incidenteel verlof kan worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Incidenteel verlof kan indien nodig onder begeleiding of bewaking plaatsvinden. Op grond van artikel 23 van de Regeling kan incidenteel verlof worden verleend voor een bezoek aan een in levensgevaar verkerende grootouder van de gedetineerde. Klager verzocht om incidenteel verlof teneinde afscheid te nemen van zijn oma die op sterven lag. De vrijhedencommissie van de locatie Nogerhaven te Veenhuizen heeft negatief geadviseerd over zowel een onbegeleid als een begeleid verlof. In dit advies is vermeld dat klager uitlatingen met een bedreigend karakter heeft gedaan die veiligheidsrisico’s voor de betreffende medewerkers van DV&O kunnen opleveren. Verder was sinds klagers verblijf in de locatie Nogerhaven sprake van positieve urinecontroles op het gebruik van softdrugs, waarbij structureel een THC-waarde van boven de 1000 is gemeten. Daarnaast werkte klager niet mee aan enige vorm van begeleiding of re-integratie, hield hij zich niet aan met hem gemaakte afspraken en vertoonde hij opruiend gedrag. Deze omstandigheden vormen een forse contra-indicatie voor verlofverlening en rechtvaardigen, ondanks het positieve advies van het OM, een afwijzing van klagers verlofaanvraag. Daarom kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder b, c, d,  en e van de Regeling, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 24 mei 2019.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven