Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1991/GA, 19 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:19-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1991/GA

betreft: [klager] datum: 19 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 22 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 augustus 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Oosterhoek te Grave, welke op 13 augustus 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft:
a) de omstandigheid dat klager sinds eind juni dan wel begin juli 2003 door de directeur niet meer in staat wordt gesteld 0800-nummers te bellen, en
b) het niet kunnen gebruiken van budgettelefoonkaarten,
waardoor het telefoneren voor klager met zijn in Curaçao verblijvende kinderen te duur is geworden.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het niet toestaan van budgettelefoonkaarten is in strijd met het algemeen belang.
De beklagrechter heeft er geen rekening mee gehouden dat het in publieke telefooncellen en zelfs in ondernemingen wel mogelijk is te bellen met budgettelefoonkaarten. Verder heeft de beklagcommissie geen rekening gehouden met deuitspraak 00/2171 d.d. 29 december 2000 van de beroepscommissie inzake het gebruik van budgettelefoonkaarten in de inrichting.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd.
De inrichting heeft een telecenterovereenkomst met de KPN, welke betrekking heeft op het exploitatierisico. Aan deze overeenkomst is onder meer de voorwaarde tot het blokkeren van 0900-nummers verbonden. Op advies van de KPN zijnook de 0800-nummers geblokkeerd. Gedetineerden kunnen nog wel collect-call gesprekken voeren.
Daarnaast zijn landelijk PI-telefoonkaarten ingevoerd, onder meer om de handel in buiten de inrichting verkrijgbare (budget)telefoonkaarten tegen te gaan. Zo wordt beoogd meer grip te krijgen op distributie en gebruik vantelefoonkaarten en worden risico’s geminimaliseerd.
Op deze manier wordt niet onzorgvuldig uitvoering gegeven aan de regeling.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a) van het beklag wordt het volgende overwogen.

Artikel 39, eerste lid, Pbw, bepaalt dat de gedetineerde het recht heeft ten minste één maal per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen en met behulp van een daartoe aangewezen toestel gedurende 10 minuten één ofmeer telefoongesprekken te voeren met personen buiten de inrichting. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij de directeur anders bepaalt, voor rekening van de gedetineerde.

Het beklag is gericht tegen een (beweerdelijk) onzorgvuldige wijze waarop door de directeur de mogelijkheid wordt geboden om van dit recht gebruik te maken door het (opnieuw) blokkeren van 0800-nummers per begin juli 2003. Naar haaroordeel moet het uitgangspunt daarbij zijn dat de directeur te dier zake een zekere beleidsvrijheid toekomt en dat alleen dan van onzorgvuldig handelen kan worden gesproken, als de directeur in redelijkheid niet tot de terzakegenomen uitvoeringsbeslissingen heeft kunnen komen.

Uit hetgeen door de directeur tegenover de beklagcommissie naar voren is gebracht, welk standpunt door de directeur tegenover de beroepscommissie is gehandhaafd, komt naar voren dat de inrichting, net als vele andere inrichtingen,eind 2001 met de KPN een telecenterovereenkomst heeft afgesloten waarbij de inrichting een beperkt exploitatierisico draagt. Aan deze overeenkomst is de voorwaarde tot het blokkeren van 0900-nummers verbonden. Het blokkeren van0800-nummers is geen voorwaarde, maar wordt door KPN wel aanbevolen. Op grond daarvan zijn begin 2002 naast de 0900-nummers ook de 0800-nummers geblokkeerd. Gedetineerden kunnen ondanks die blokkade nog wel collect-call gesprekkenvoeren. Door een storing bij de KPN is het voor gedetineerden toch mogelijk geweest om gedurende een bepaalde tijd 0800-nummers te blijven bellen. Op verzoek van de directeur heeft de KPN dit begin juli 2003 hersteld, waardoor hetvoor gedetineerden vanaf dat moment niet meer mogelijk is 0800-nummers te bellen.
De beroepscommissie overweegt dat de handelwijze van de directeur in het kader van bovengenoemd uitgangspunt niet onzorgvuldig kan worden genoemd. Dit maakt dat het beroep in zoverre ongegrond zal worden verklaard.

Met betrekking tot onderdeel b) van het beklag wordt als volgt overwogen.
Vast staat dat landelijk de DJI-telefoonkaart is ingevoerd, welke kaart bedoeld is om de (illegale) handel van telefoonkaarten binnen inrichtingen te ondervangen en waarmee het niet mogelijk is om naar de eigen en andereinrichtingen te bellen. Gedetineerden kunnen sinds de invoering van die kaart vanaf 1 februari 2002 niet meer met een budgettelefoonkaart bellen. Klagers klacht is derhalve gericht tegen een algemeen geldende regeling, waartegenkrachtens de Pbw geen beklag openstaat. Klager dient derhalve alsnog niet-ontvankelijk te worden verklaard in dit onderdeel van zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake de weigering klager 0800-nummers te laten bellen ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover deze betrekking heeft op het niet kunnen gebruiken van budgettelefoonkaarten en verklaart klager in zoverre alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 19 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven