Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3380/TA, 15 mei 2019, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/3380/TA

betreft: [klager]            datum: 15 mei 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 2 april 2019 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het dichtkitten van de LAN-ingang van klagers Play station 3 (PN 2019/005).

De beklagcommissie heeft niet ontvankelijk verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt - zakelijk weergegeven -  als volgt toegelicht.

Volgens de beklagcommissie zouden met een LAN verbinding net als met een USB aansluiting bestanden overgebracht kunnen worden, maar een LAN verbinding is er alleen om een internet verbinding te maken. Patiënten hebben niets aan een LAN verbinding in een Play Station 3 omdat zij geen in- en uitgangen hebben om op de kamers internet te ontvangen. Bovendien heeft klager geen toestemming gegeven voor het dichtkitten van de LAN ingang van zijn Play Station 3.

Het hoofd van de instelling heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Er is geen aanleiding nader inhoudelijk te reageren op klagers beroepschrift. Wel wordt gepersisteerd in het in de beklagprocedure naar voren gebrachte standpunt dat klager te laat beklag heeft ingediend en om die reden niet in zijn beklag kan worden ontvangen.

3.         De beoordeling

Volgens artikel 58, vijfde lid, Bvt moet het klaagschrift worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na die waarop de verpleegde kennis heeft gekregen van de beslissing waarover hij zich wenst te beklagen. Als dag van indiening geldt de dag waarop het klaagschrift door het secretariaat van de beklagcommissie wordt ontvangen, dan wel de dag die door of namens het hoofd van de instelling is gestempeld op het klaagschrift of de enveloppe waarin dit wordt verzonden.

Een na afloop van de termijn van zeven dagen ingediend klaagschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de verpleegde in verzuim is geweest.

De beklagcommissie heeft klager inhoudelijk niet-ontvankelijk verklaard in het beklag zonder in te gaan op het verweer van het hoofd van de instelling dat klager het beklag te laat heeft ingediend. Aangezien het hoofd van de instelling in beroep dit verweer handhaaft, dient de beroepscommissie te beoordelen of klager tijdig beklag heeft ingediend.

Gelet op de stukken staat als onbetwist vast dat klagers Play Station 3 op 13 november 2018 naar de firma Strijbosch is gegaan teneinde de WiFi onklaar te maken en dat klager zijn spelcomputer vervolgens op 21 november 2018 terug heeft gekregen. Het klaagschrift is gedateerd is op 25 december 2018 en blijkens daarop geplaatst stempel op 31 december 2018 op het secretariaat van de beklagcommissie ontvangen. Klager heeft in het klaagschrift vermeld dat hij zich eerst heeft beklaagd bij de zorgmanager en vervolgens bij de beklagcommissie omdat hij niets meer van de zorgmanager heeft vernomen. Hoewel onduidelijk is wanneer klager zich bij de zorgmanager heeft beklaagd, is gelet op de lange periode tussen de datum van ontvangst van de spelcomputer en de datum van het klaagschrift niet aannemelijk te achten dat klager het klaagschrift zo spoedig heeft ingediend als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd. Gelet op het vorenstaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat klager tijdig beklag heeft ingesteld. Klager kan daarom op deze grond niet in het beklag worden ontvangen. De beroepscommissie kan om die reden niet meer toekomen aan hetgeen klager in beroep inhoudelijk naar voren heeft gebracht en zal de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met wijziging van gronden.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met wijziging van gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden,  in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 15 mei 2019.

 

            secretaris                                 voorzitter                   

 

 

Naar boven