Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1333/GA, 7 mei 2019 , beroep
Uitspraakdatum:07-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/1333/GA

betreft: [klager]            datum: 7 mei 2019

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen vijf uitspraken van 20 juni 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. D.N.A. Bruns om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op 31 januari 2019 is een nadere schriftelijke reactie van klager ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagrechter

Het beklag betreft

a. de verwarming die na 22.15 uur uitgaat en overdag laag staat (ZB-2018-14);

b. de verwarming die na 22.00 uur uitgaat en overdag laag staat (ZB-2018-3);

c. de last die klager ondervindt van het gerook op de wc’s in de werkzaal (ZB-2017-678);

d. het niet op papier uitgereikt krijgen van de uitslagen van urinecontroles die elke vijf weken plaatsvinden (ZB-2017-684);

e. de drie euro die klager moet betalen voor de tv en de zenders die hij niet kijkt (ZB-2017-688).  De beklagrechter heeft het beklag onder a., b., d. en e. ongegrond verklaard en heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag onder c. op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager verzoekt gehoord te worden wegens het belang van de klachten. Hij is niet gehoord door de beklagrechter. Voorts heeft hij maar een paar dagen de tijd om alle beklagnummers af te werken, de stukken op te zoeken en te kopiëren. Indien het beroep schriftelijk wordt behandeld, zal hij de stukken doorsturen naar het Europees Hof.

De directeur blijft in beroep bij het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt.

3.         De beoordeling

Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten wegens het belang van de klachten. De noodzaak van een mondelinge toelichting is niet gebleken. De beroepscommissie wijst daarom dit verzoek af. Zij acht zich op basis van de stukken voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van a., b., d. en e. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot andere beslissingen leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van c. overweegt de beroepscommissie dat de directeur een zorgplicht heeft om de naleving van het in de inrichting geldende rookverbod te handhaven. Klager is daarom  ten onrecht niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag. Vanwege proceseconomische redenen zal de beroepscommissie het beklag zelf afdoen.

Het is niet aannemelijk geworden dat de directeur het rookverbod niet heeft doen handhaven. Het personeel treedt waar mogelijk sanctionerend op jegens overtreders van het rookverbod. Het beklag zal daarom ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a., b., d. en e. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraken van de beklagrechter.

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter ten aanzien van c., verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 7 mei 2019

secretaris        

voorzitter

 

 

Naar boven