Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1582/GA, 19 april 2019, beroep
Uitspraakdatum:19-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/1582/GA

betreft: [Klager]           datum: 19 april 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.C. Duin, namens [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 27 augustus 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Sittard, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 15 maart 2019, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is de raadsman van klager, mr. J.C. Duin, gehoord. Voorts is gehoord […], juridisch medewerker bij de locatie Sittard. Klager heeft afstand gedaan van zijn aanwezigheidsrecht en heeft aldus geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord te zitting. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter Het beklag betreft het niet uitbetalen van wachtgeld terwijl klager (deels) arbeidsongeschikt is, althans chronische klachten heeft (G-2018-000530). De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling

Door de beklagrechter is op 18 juni 2018 het beklag van klager met nummer G-2018-000266 ongegrond verklaard. De klacht betrof het niet uitbetalen van wachtgeld, terwijl klager deels arbeidsongeschikt zou zijn. Klager is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. De beroepscommissie heeft op 25 januari 2019 uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard (zie RSJ 25 januari 2019, R-18/1205/GA). Klager heeft wederom over hetzelfde geklaagd. De beklagrechter heeft ten onrechte klagers klacht met G-2018-000530 als klachtnummer inhoudelijk behandeld. Klager had niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in zijn beklag. Klager heeft tegen de inhoudelijk uitspraak van de beklagrechter beroep ingesteld en is thans aan de orde. Nu de beslissing van de directeur waarover klager klaagt reeds door de beroepscommissie is beoordeeld en niet tweemaal over hetzelfde feit kan worden geklaagd, dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J. Schagen MA en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 19 april 2019.

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven