Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1264/GA, 15 april 2019, beroep
Uitspraakdatum:15-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/1264/GA

betreft: [Klager]           datum: 15 april 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, gericht tegen een uitspraak van 6 juli 2018 van de beklagcommissie bij eerdergenoemde p.i., gegeven op een klacht van [klager], verder te noemen klager, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 22 februari 2019, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is klager gehoord. De raadsman van klager, mr. G.V. van der Bom, is niet verschenen. Klager heeft ter zitting medegedeeld dat hij er geen bezwaar tegen heeft dat de zaak buiten aanwezigheid van zijn raadsman zal worden behandeld. De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel heeft bericht geen gebruik te zullen maken van de gelegenheid te worden gehoord. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie Het beklag betreft het ontvangen van onvoldoende arbeidsloon voor de door klager verrichte werkzaamheden als afdelingsreiniger (IJ-2018-000254).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard, een en ander op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – kort en zakelijk weergegeven – schriftelijk toegelicht. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Regeling arbeidsloon gedetineerden (verder: de Regeling), is het basisloon € 0,76 per uur (de beroepscommissie begrijpt: artikel 2, tweede lid van de Regeling). Op grond van artikel 4, eerste lid van de Regeling, kan de directeur een toeslag toekennen. Ingevolge artikel 4, tweede lid van de Regeling, bedraagt het totaal van de toeslag(en) maximaal 100% van het vastgesteld basisuurloon. De directeur heeft de mogelijkheid tot het toekennen van een toeslag en is hiertoe niet verplicht. Eerder verdienden afdelingsreinigers 100% van het basissalaris. Naar aanleiding van een aantal klachten is bepaald dat afdelingsreinigers per 9 april 2018 125% van het basissalaris gaan verdienen. Dit geldt voor alle afdelingsreinigers, dus ook voor klager. Voor het verrichten van de werkzaamheden krijgen afdelingsreinigers vier uur per dag de tijd, die zij ook betaald krijgen. Afdelingsreinigers dienen hun werkzaamheden te verdelen over maximaal vier uur per dag, die ze vrij kunnen indelen. Deze vier uur is, gelet op de taken en het aantal afdelingsreinigers per afdeling (één afdelingsreiniger per vijftien cellen en één per keuken/recreatieruimte), redelijk. Er wordt verwacht dat zij hun taken binnen de beschikbare uren hebben afgerond. Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt –kort en zakelijk weergegeven – toegelicht. Voor de werkzaamheden kreeg klager per dag € 3,04 loon uitbetaald. Andere gedetineerden kregen een hoger bedrag. Dit zijn gedetineerden die de gehele dag, dus acht uur per dag, werkzaamheden verrichten. Klager heeft vernomen dat in andere inrichtingen afdelingsreinigers € 7,60 per dag krijgen, omdat de beschikbare arbeidsuren moeilijk zijn in te plannen. Klager heeft de directeur een brief geschreven, waarin hij verzoekt afdelingsreinigers meer te laten verdienen per dag. De directeur heeft toegezegd dat afdelingsreinigers per dag meer gaan verdienen, maar deze toezegging is nog niet uitgevoerd. Klager is wederom in beklag gegaan, omdat nog steeds geen beslissing is genomen over de verhoging van het loon. Klager erkent dat de werkzaamheden als afdelingsreiniger te verrichten zijn in vier uur per dag, maar dat is wel verspreid over de gehele dag. De gehele dag moet klager oproepbaar zijn.

3.         De beoordeling

De beroepscommissie begrijpt de klacht aldus dat klager klaagt over de beslissing van de directeur om hem naast het basisuurloon geen toeslag toe te kennen. In artikel 2, tweede lid, van de Regeling arbeidsloon gedetineerden (verder: de Regeling) is bepaald dat het basisuurloon € 0,76 bedraagt. Op grond van artikel 4 van de Regeling kan de directeur onder bepaalde voorwaarden aan de gedetineerde een toeslag op het basisuurloon toekennen. De beroepscommissie stelt vast dat de directeur heeft bepaald dat met de werkzaamheden als afdelingsreiniger vier uur per dag zijn gemoeid, wat door klager wordt erkend. Klager werkt vier uur per dag en krijgt uitbetaald conform het basisloon. Dat – ten tijde van het indienen van de klacht – aan klager geen toeslag op het basisuurloon werd toegekend, is niet in strijd met de toepasselijke regelgeving. Nu de directeur een toeslag kán, maar niet hoéft toe te kennen en niet is gebleken dat andere afdelingsreinigers wel een toeslag kregen voor dezelfde werkzaamheden, is de beslissing van de directeur om aan klager geen toeslag toe te kennen ook niet anderszins onredelijk of onbillijk. Dat klager zijn werkzaamheden verspreid over de dag verricht en daardoor de hele dag beschikbaar moet zijn, doet aan het voorgaande niet af. Daar tegenover staan immers, zoals klager erkent, de grotere vrijheden die afdelingsreinigers hebben vergeleken met andere gedetineerden. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, U.P. Burke en mr. R.H. Koning, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 15 april 2019.

        

            secretaris         voorzitter

Naar boven