Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/1422/SGA, 08 april 2019, schorsing
Uitspraakdatum:08-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : S-19/1422/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 8 april 2019

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. E. Maessen, namens[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond. Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 2 april 2019, inhoudende dat de aan verzoeker opgelegde disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een strafcel, ingaand op van 3 april 2019 om 9.00 uur en eindigend op 17 april 2019 om 9.00 uur, in de afzondering van de locatie Roermond zal worden ten uitvoer gelegd. De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 4 april 2019 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 4 april 2019.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval. Verzoeker is in de locatie Roermond in de afzondering geplaatst en ziet niet in waarom de aan hem opgelegde time-out in de afzondering moet plaatsvinden. De overtredingen die ten grondslag liggen aan de disciplinaire straf zijn in data ver gelegen voor de genomen disciplinaire straf waarmee er ook geen noodzaak is aangetoond om de disciplinaire straf in de afzondering ten uitvoer te leggen. Voor zover de plaatsing in de afzondering is ingegeven door capaciteitsgebrek, is verzoeker van mening dat de straf in een andere inrichting ten uitvoer gelegd had moeten worden. Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker op grond van artikel 43, derde lid, van de Pbw verbleef in de kliniek Ipse de Brugge te Poortugaal. Verzoeker is op 3 april 2019 teruggeplaatst in de locatie Roermond vanwege het zich niet houden aan de voorwaarden van voornoemde kliniek. Vanwege capaciteitsgebrek is verzoeker in de afzondering geplaatst van waaruit hij op 9 april 2019 in een reguliere cel zal worden geplaatst. Verzoeker verblijft niet vanwege een strafmaatregel in de afzondering en wordt dan ook in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan alle activiteiten op de gevangenisafdeling.
Nu uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur blijkt dat verzoeker niet vanwege de beslissing van 2 april 2019, namelijk de aan verzoeker opgelegde disciplinaire straf van veertien dagen, in de afzondering verblijft, hij op 9 april 2019 wordt geplaatst in een reguliere cel en thans mag deelnemen aan alle activiteiten, moet, naar het voorlopig oordeel van de voorzitter, de beslissing om verzoeker in de afzondering te laten verblijven zodanig onredelijk en onbillijk worden geacht dat er thans een spoedeisend belang is om over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. R.H. Koning, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 8 april 2019                   

                                                                              

 

 

secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven