Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2644/GB, 2 april 2019, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-19/2644/GB

Betreft:            [klager]            datum: 2 april 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. C.H.J. van Dooijeweert, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 9 januari 2019 genomen beslissing van de selectiefunctionaris (de beroepscommissie begrijpt: de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), ingevolge de wetswijziging van 1 januari 2019, Stb. 2018, 498), en van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing De Minister heeft klagers verzoek tot overplaatsing van het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad naar het h.v.b. van de p.i. Arnhem afgewezen.

2.         De feiten

2.1.      Klager is sinds 12 juni 2018 gedetineerd en verblijft sinds 16 oktober 2018 in het h.v.b. van de p.i. Lelystad

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.

Klagers familie en partner willen klager graag elke week bezoeken, maar de afstand vanuit Veenendaal naar de p.i. Lelystad is 35 kilometer. De afstand naar de p.i. Arnhem is slechts 35 kilometer. Daarnaast is de p.i. Lelystad moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer, waardoor klagers partner steeds iemand moet vragen haar te brengen. De afstand van de p.i. Arnhem naar de rechtbank in Utrecht is niet veel groter dan vanaf de p.i. Lelystad. Gelet op deze moeilijkheden wenst klager graag te worden overgeplaatst naar de p.i. Arnhem.

3.2.      De Minister heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Klager, die is ingesloten voor het arrondissementsparket Midden-Nederland, is conform het bepaalde in artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) geplaatst in het h.v.b. van de p.i. Lelystad. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die maken dat van dit uitgangspunt afgeweken dient te worden. Klagers partner komt zeer regelmatig op bezoek in de p.i. Lelystad. De bestreden beslissing is daarom op juiste gronden genomen.

4.         De beoordeling

4.1.      Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van de p.i. Arnhem, zodat hij dichter in de buurt van zijn familie in Veenendaal verblijft.

4.2.      Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd. Op grond van artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) geschiedt “de eerste plaatsing van een voorlopig gehechte gedetineerde die in afwachting is van berechting in eerste aanleg in een huis van bewaring, bij voorkeur gelegen in of toegewezen aan het arrondissement van vervolging”. Klager is preventief gedetineerd voor het arrondissementsparket Midden-Nederland en verblijft, conform het bepaalde in voornoemd artikel, in het h.v.b. van de p.i. Lelystad.

4.3.      Bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden kan op dit plaatsingsbeleid een uitzondering worden gemaakt. Van dergelijke bijzondere omstandigheden is niet gebleken. Uit het dossier volgt dat klager wekelijks bezoek ontvangt van zijn familie in de p.i. Lelystad. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de Minister kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 2 april 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven