Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2192/GB, 25 maart 2019, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/2192/GB

Betreft:            […]      datum: 25 maart 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens  […], verder te noemen klager,  gericht tegen een (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen,  en van de overige stukken.Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft aanvankelijk geen beslissing genomen op het door klager ingediende bezwaarschrift gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle.

2.         De feiten

Klager is sinds 20 oktober 2017 gedetineerd. Hij verbleef in het kader van een artikel 43 lid 3-plaatsing bij De Ontmoeting te Epe. Bij beslissing van 26 september 2018 is hij in het h.v.b. van de p.i. Zwolle geplaatst. Op 2 januari 2019 is klager geplaatst in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep – kort en zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht. Er dient binnen zes weken op een bezwaarschrift te worden gereageerd. Dit is niet gebeurd, terwijl het bezwaarschrift helder is. Klagers gezondheid staat onder druk. Daarom is sprake van spoed.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft daarop – kort en zakelijk weergegeven – als volgt gereageerd. Het klopt dat te laat is beslist en dat dat onwenselijk is. De Pbw verbindt echter geen gevolgen aan het niet-tijdig nemen van een beslissing. Op 11 december 2018 is alsnog een beslissing genomen op het ingediende bezwaar. In die beslissing is het bezwaar ongegrond verklaard.

4.         De beoordeling

4.1.      Hoewel inmiddels op het bezwaar is beslist, zal de beroepscommissie het beroep toch inhoudelijk behandelen, omdat namens klager is verzocht om hem een tegemoetkoming toe te kennen.

4.2.      Ingevolge artikel 72, eerste lid jo. artikel 17, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de ongegrondverklaring van zijn bezwaarschrift gericht tegen de beslissing tot plaatsing of overplaatsing. In artikel 72, eerste lid, van de Pbw wordt de (fictieve) weigering een dergelijke beslissing te nemen hieraan gelijkgesteld.

4.3.      Op grond van het bepaalde in artikel 17, vierde lid, van de Pbw dient de selectiefunctionaris binnen zes weken een beslissing te nemen op het ingediende bezwaarschrift. Dit is niet gebeurd. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard.

4.4.      Nu inmiddels op het bezwaar is beslist, zal de selectiefunctionaris niet worden opgedragen alsnog een beslissing te nemen op klagers bezwaar. De beroepscommissie ziet ook geen aanleiding om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen. Hiertoe overweegt zij als volgt.

4.5.      Hoewel het wenselijk is dat de selectiefunctionaris zo spoedig mogelijk op een bezwaar beslist, verbindt de wet geen gevolgen aan het niet-tijdig nemen van een beslissing door de selectiefunctionaris. Bovendien is het bezwaar uiteindelijk ongegrond verklaard, wat – gelet op hetgeen de beroepscommissie overweegt in RSJ 25 maart 2019, R-18/2431/GB – niet als onredelijk en onbillijk kan worden aangemerkt, zij het dat de beslissing tot terugplaatsing door de directeur genomen had moeten worden. Uiteindelijk is klager daarom door de vertraging niet in zijn belangen geschaad.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 25 maart 2019.

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven