Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2173/GB, 27 februari 2019, beroep
Uitspraakdatum:27-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/2173/GB

Betreft:            [klager]            datum: 27 februari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van  […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 1 november 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.  Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.)  Nieuwegein afgewezen.

2.         De feiten

Klager is sinds 29 juni 2018 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de p.i. Krimpen aan den IJssel.

3.         De standpunten

3.1.      Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.

Het klopt dat klager wel bezoek ontvangt van zijn ex-vriendin en hun zoontje, maar klager ontvangt geen bezoek van zijn dochtertje. Zij is vier jaar oud en gaat naar school, waardoor zij niet bij klager op bezoek kan komen. Omdat zij niet bij klager op bezoek kan komen heeft dit negatieve gevolgen voor klagers band met haar. Klager verzoekt de beslissing te heroverwegen en hierbij rekening te houden met de belangen van zijn dochtertje.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.

Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Den Haag. Klager is op grond van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing (de Regeling) geplaatst in een h.v.b. aangrenzend aan het arrondissement van vervolging. Klagers plaatsing in de p.i. Krimpen aan den IJssel is daarmee juist geweest. Daarnaast was er op 1 november 2018 geen celcapaciteit beschikbaar in de p.i. Nieuwegein. Eventuele bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en zijn, buiten bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium voor plaatsing. Uit de bezoekerslijst van de p.i. Krimpen aan den IJssel blijkt dat klager bijna wekelijks bezoek ontvangt, waaronder ook kinderen zijn. De bestreden beslissing is op juiste gronden genomen.

4.         De beoordeling

4.1.      Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2.      De beroepscommissie begrijpt de wens van klager om dichterbij zijn ex-vriendin gedetineerd te zijn, zodat zijn dochtertje ook op bezoek kan komen. Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris, waaronder een bezoekerslijst van de p.i. Krimpen aan den IJssel, blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt van familie, waaronder kinderen. De selectiefunctionaris heeft zich dan ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat niet gebleken is van bijzondere omstandigheden die een uitzondering op het plaatsingsbeleid kunnen rechtvaardigen. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 27 februari 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven