Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1767/GA, 25 maart 2019, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/1767/GA

betreft: [klager]            datum: 25 maart 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Maarsingh, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 14 september 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Zwolle alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 8 januari 2019, gehouden in de p.i. Achterhoek, is klagers raadsman, mr. A.R. Maarsingh. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De directeur van de p.i. Zwolle heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft een ordemaatregel d.d. 1 februari 2018 van plaatsing in een afzonderingscel met cameraobservatie voor de duur van drie dagen wegens het vermoeden dat klager drugsmiddelen heeft doorgeslikt. De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling

Bij de door de beklagcommissie toegezonden stukken bevindt zich een door klager op 18 mei 2018 ondertekende verklaring intrekking beklagzaak. Uit inlichtingen van de beklagcommissie is gebleken dat klager na overleg met zijn advocaat de klacht daarna toch heeft willen doorzetten. De beklagcommissie heeft dit gehonoreerd en het beklag daarna inhoudelijk beoordeeld. De beroepscommissie is van oordeel dat een eenmaal schriftelijk ingetrokken beklag niet nogmaals in behandeling kan worden genomen. De beklagprocedure eindigt na een intrekking zonder dat uitspraak wordt gedaan. Gelet hierop zal de beroepscommissie volstaan met een vernietiging van de uitspraak van de beklagcommissie.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, drs. H. Heddema en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 25 maart 2019

secretaris        voorzitter

Naar boven