Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/974/SGA, 15 januari 2019, schorsing
Uitspraakdatum:15-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-19/974/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 15 januari 2019

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. W.B.O. van Soest, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo. 

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 10 januari 2019, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker in het basisprogramma (degradatie) per 10 januari 2019.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 11 januari 2019 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 11 en 14 januari 2019.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De voorzitter begrijpt dat de degradatiebeslissing is genomen naar aanleiding van rapportages over de werkhouding van verzoeker op 19 en 20 december 2018, waarna verzoeker op 20 december 2018 is gewaarschuwd. Op 8 januari 2019 is verzoeker wederom aangesproken op zijn werkhouding en op het feit dat hij tijdens het werk aan het telefoneren was. Volgens vaste rechtspraak van de beroepscommissie dient de directeur niet alleen het gedrag dat leidt tot de bestreden beslissing te noemen maar hij dient ook een belangenafweging te maken die voor verzoeker en voor de (voorzitter van de) beroeps- en de beklagcommissie kenbaar is. Daarbij dient de directeur naast de feiten en omstandigheden van het ongewenste gedrag mee te wegen het structurele gedrag van de betrokken gedetineerde, waarbij ook alle onderdelen van goed gedrag worden betrokken. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter voldoet de beslissing van de directeur niet aan de daaraan gestelde vereisten nu daarin louter het hierboven vermelde gedrag van verzoeker wordt genoemd maar geen inhoudelijke belangenafweging valt te lezen. In de bestreden beslissing wordt in het geheel niet gesproken over “oranje” en “groen” gedrag, er wordt slechts vermeld "nvt".  Uit het D&R-plan, waarnaar in de beslissing wordt verwezen blijkt eveneens geen enkele omschrijving van het gedrag van verzoeker op andere onderdelen dan hierboven vermeld. De belangenafweging van de directeur voldoet naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet aan de daaraan gestelde vereisten en kan daarom de bestreden beslissing niet dragen.

Daarbij merkt de voorzitter tevens op dat de beide rapportages over verzoeker op 8 januari 2019 onbegrijpelijk dan wel met elkaar in tegenspraak lijken te zijn, nu eerst wordt beschreven dat verzoeker is weggestuurd bij de arbeid en in een later rapport dat hij op een tijdstip, waarop hij al weggestuurd was bij de arbeid, tijdens het werk aan het telefoneren was. Het verzoek zal worden toegewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

 

Aldus gedaan door mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, in tegenwoordigheid van J.A. van der Veen, secretaris, op 15 januari 2019.

 

 

 

 

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven