Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1547/GA, 19 februari 2019, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/1547/GA

betreft: [klager]            datum: 19 februari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Alphen, gericht tegen een uitspraak van 20 augustus 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 6 februari 2019, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, is gehoord de heer […]namens de directeur van de p.i. Alphen. Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens het uiten van verbale agressie jegens een medegedetineerde welke verbale agressie mede de oorzaak was van de escalatie op de luchtplaats (AE 2018/486). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van de directeur en klager

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt – zakelijk weergegeven – als volgt toegelicht. De disciplinaire straf is opgelegd op basis van de volgende omstandigheden. Een personeelslid was in gesprek met een medegedetineerde. Vervolgens kwam klager aanlopen en bemoeide zich met het gesprek. Er ontstond een woordenwisseling tussen klager en de medegedetineerde, waarbij diverse nare verwensingen over en weer zijn gedaan. Zij zijn vervolgens door het personeelslid uit elkaar gehaald en gesommeerd bij elkaar weg te gaan. De beklagrechter doet ten onrechte de aanname dat klager slechts een waarschuwing zou hebben gekregen als geen vechtpartij was ontstaan en heeft hiermee de discretionaire bevoegdheid van de directeur opzij geschoven. Klager was wel degelijk mede veroorzaker van het incident op de volle luchtplaats, omdat de woordenwisseling tussen klager en de medegedetineerde heeft geleid tot een dusdanig dreigende situatie dat alarm moest worden gemaakt. De opgelegde straf is daarom niet onredelijk of onbillijk.  Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

Uit het schriftelijk verslag dat aan de disciplinaire straf ten grondslag ligt blijkt – samengevat – dat het rapporterende personeelslid in gesprek was met een medegedetineerde over de dreigende situatie op de luchtplaats, waarop klager kwam aanlopen en een woordenwisseling ontstond tussen hem en de medegedetineerde. Hierbij zijn diverse verwensingen over en weer geuit. Het personeelslid heeft klager en de medegedetineerde uit elkaar gehaald en gesommeerd bij elkaar weg te gaan. Hierna ontstond een vechtpartij tussen de betrokken medegedetineerde en twee andere gedetineerden. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde gedragingen van klager voldoende grond vormden voor de oplegging van een disciplinaire straf. De opgelegde disciplinaire straf valt binnen de kaders van de landelijke sanctiekaart en kan niet als onredelijk worden aangemerkt. Het beroep van de directeur zal daarom gegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, drs. Selnick Marzullo en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 19 februari 2019.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven