Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/528/GA, 22 februari 2019, beroep
Uitspraakdatum:22-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/528/GA

betreft: [klager]            datum: 22 februari 2019

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een uitspraak van 15 maart 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht, en de uitspraak van de beklagrechter van 15 maart 2018 met kenmerk VU-2017-001805 en de aan deze uitspraak ten grondslag liggende stukken.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster, alsmede haar raadsvrouw, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het niet verstrekken van inkomstenlijsten van de locatie Ter Peel en de p.i. Vught (VU-2017-001922).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klaagster en de directeur

Namens klaagster is het beroep schriftelijk toegelicht. Het verweerschrift ziet enkel op de inkomstenlijst van de p.i. Vught. Het beklag betrof echter niet alleen de inkomstenlijst van voormelde p.i., maar ook de inkomstenlijst van de locatie Ter Peel. Onduidelijk is of de klacht (partieel) is doorgezonden aan de locatie Ter Peel. Het is ook niet gebleken dat de inkomstenlijst van de locatie Ter Peel aan klaagster is verstrekt.  Slechts één van de twee inkomstenlijsten is ondertekend en van de niet ondertekende lijst is onduidelijk of deze aan klaagster is verstrekt.

De directeur blijft bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

 

3.         De beoordeling

Op 5 oktober 2017 ontving de Commissie van Toezicht van voormelde p.i. van klaagster een klaagschrift dat eveneens betrekking had op het niet verstrekken van inkomstenlijsten van de locatie Ter Peel en de p.i. Vught (VU-2017-001805). De beklagrechter heeft klaagster niet-ontvankelijk verklaard in dat beklag, voor zover dit strekte tot het niet verstrekken van het inkomstenformulier van de locatie Ter Peel, en voor het overige het beklag gegrond verklaard, maar geen tegemoetkoming toegekend. 

Het beklag met kenmerk VU-2017-001805 was eerder ontvangen dan het onderhavige beklag met dezelfde strekking. Omdat niet tweemaal over hetzelfde kan worden geklaagd, had de beklagrechter klaagster op deze grond niet-ontvankelijk moeten verklaren in het onderhavige beklag.

Gelet op het voorgaande zal de beslissing van de beklagrechter worden vernietigd en zal klaagster alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in haar beklag.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klaagster niet-ontvankelijk in het beklag.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 22 februari 2019.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven